- 10 %

Ceza Hukukunda İsnat Yeteneği Savaş Yayınları

ISBN: 9786054974658
 40  36
Stokta
 • Açıklama
  Ceza Hukukunda İsnat Yeteneği Savaş Yayınları
  GİRİŞ
  İnsana yönelik davranış kuralları bütünü olarak hukuk, yalnızca
  insan faaliyetlerini düzenlemektedir. Hukuk kuralları yalnızca
  insanlara yönelik olup, doğa olayları veya diğer canlıların faaliyetleri,
  ancak bir insana bağlanabilmeleri koşuluyla hukuki değerlendirmeye
  konu olmaktadır. Bu itibarla hukukun bir davranışı nazara alabilmesi
  için kaynağının ldquo;insanrdquo; olması gerekli ve yeterlidir; yani bireyin
  hukuk kurallarının muhatabı olması ve hukukun bu kimsenin davranışı
  üzerinde bir yargıda bulunması için insan olmaktan başka özellikler
  taşımasına gerek yoktur. Hukukun etik bir varlık olarak gördüğü
  insan, kendi iradesiyle gerçekleştirdiği davranışlardan sorumludur
  ve dolayısıyla hukukun bunlara bağladığı sonuçlara katlanmak
  zorundadır. Hiç şüphesiz bu durum ceza hukuku açısından da geçerlidir.
  Söz konusu hukuk dalı açısından önem arz eden bir davranıştan
  söz edilebilmesi için, gerçekleştirenin insan olması ve bu davranışın
  iradi biçimde ortaya konulmuş olması yeterlidir. Dolayısıyla her insanın
  davranışının ceza hukukuna uygun veya aykırı olarak nitelendirilmesi
  mümkündür. Bununla birlikte, ceza hukuku kurallarını
  ihlal eden bir davranış söz konusu ise, gerçekleştiren kimse bu davranış
  için öngörülmüş hukuki sonuca katlanmakla yükümlüdür. Ancak
  hukukla çelişen bir davranışa bağlanmış olan tüm sonuçların, her
  bireye uygulanabilir olduğu söylenemez. Nitekim ceza hukuku, bireylerin
  belli niteliklerini göz önünde bulundurmak suretiyle aynı
  davranış karşısında farklı hukuki sonuçlar öngörebilmektedir.
  Ceza hukuku açısından ortaya çıkan temel hukuki sonuç, hiç
  şüphesiz onun ana eksenini oluşturan ceza müeyyidesidir. Ceza,
  doğası gereği acı verici nitelikte, kişiyi özgürlüğünden mahrum eden,
  uygulandığı kimseyi ağır yoksunluklara tabi tutan bir müeyyidedir.
  Günümüzde böyle ağır bir müeyyidenin herhangi bir insana değil,
  yalnızca belli birtakım özelliklere sahip insana uygulanabileceği, hem
  toplum bilinci hem de pozitif hukuk tarafından kabul edilmektedir.
  Hukuk kurallarının muhatabı olan insan, yalnızca belli bir zihinsel
  olgunluğa erişmiş ve akıl sağlığı yerinde olması, yani ldquo;isnat edilebilirrdquo;
  olması halinde bu ağır müeyyideye müstahak sayılmaktadır. Bunun
  la birlikte zihinsel yönden gelişmemiş veya zihinsel bütünlüğü bir
  sebeple ortadan kalkmış kimselerin de ceza hukuku tarafından göz
  ardı edildikleri söylenemez. Nitekim ceza kanunları bu kimselere
  ceza müeyyidesinin uygulanmasını kabul etmeseler de, bunların fiillerinin
  toplum açısından yaratabileceği tehlikeyi nazara almak suretiyle,
  çeşitli mekanizmalar öngörülmektedir. İşte bu noktada tehlikelilik
  haliyle mücadele aracı olarak, ahlaki açıdan nötr nitelikteki güvenlik
  tedbirleri devreye girmekte ve modern ceza hukukunda bu doğrultuda
  ldquo;çift peronrdquo; olarak adlandırılan sistem ortaya çıkmaktadır. Bu
  sisteme göre, isnat edilebilir olan kimselerin işlediği suçlar karşısında
  ceza müeyyidesi ve güvenlik tedbirlerine başvurulmakta; isnat yeteneğinden
  yoksun kimselerin işlediği suçlarla mücadele açısından ise,
  yalnızca güvenlik tedbirleri uygulanmaktadır. İşte bu çalışmanın konusu,
  hukuk düzeni tarafından yapılan bu ayrımın temelinde yatan
  isnat yeteneği kavramıdır.
  Çalışmaya konu edilen ve İtalyan hukukunda ldquo;imputabilitagrave;rdquo;
  sözcüğüyle ifade edilen kavramı tanımlamak adına, ldquo;isnat yeteneğirdquo;
  ifadesi tercih edilmiştir. Her ne kadar söz konusu kavramı ldquo;ceza yeteneği
  veya ehliyetirdquo; ya da ldquo;suçlandırılabilme ehliyetirdquo; olarak adlandıranlar
  bulunsa da, doktrinin önemli bir kısmı ldquo;kusur yeteneğirdquo; ifadesini
  tercih etmektedir. Nitekim Kanun da bu konuda açık bir tanım içermemesine
  rağmen kusur yeteneği ifadesine yer vermektedir. Aslında
  kusur yeteneği ifadesinin kullanılmasının temelinde, isnat edilebilirliğin
  özünü oluşturan yeteneklerin kusurluluğun bir unsuru ya da ön
  koşulu olduğu, yani isnat yeteneği olmadan kusurluluğun söz konusu
  olamayacağı düşüncesi yer almaktadır. Ancak çalışmanın ikinci
  bölümünde ortaya konulacağı üzere, isnat yeteneği kusurluluğun bir
  ön koşulu ya da unsuru değildir. İsnat yeteneği yalnızca kişiye ceza
  müeyyidesi uygulanabilmesi için ceza kanunu tarafından aranan bir
  takım koşulları ifade etmektedir ve bu koşullar bulunmasa dahi kişi
  kusurlu olabilecek, fakat kendisine ceza yerine güvenlik tedbiri uygulanacaktır.
  Bu nedenle kusur yeteneği yerine isnat edilebilirlik veya
  isnat yeteneği ifadesinin kullanılması daha doğrudur.
  İsnat edilebilirlik, bir yönüyle ceza hukuku dogmatiğine ve pozitif
  hukuka ilişkin bir mesele olup, diğer bir yönüyle de psikoloji ve
  psikiyatrinin alanına girmektedir. Hiç şüphesiz söz konusu kavramın
  insan psişiğini konu alan bilimler açısından irdelenmesi, farklı araçlar
  ve yöntemler gerektirmektedir. Ayrıca söz konusu alanlara fazlaca
  müdahale etmek, bir ceza hukukçusunun haddini aşması anlamına
  gelecektir. Bu sebeplerle, çalışma kapsamındaki değerlendirmeler
  yapılırken, esasen ceza hukuku literatürüne bağlı kalınmış, psikolojik
  verilere bu hukuk dalının tamamen içselleştirmiş olduklarıyla sınırlı
  bir biçimde yer verilmiştir. Bu itibarla çalışmanın esas amacı, ele alınan
  kavramın esasını ve ceza hukuku sitematiği içerisindeki yerini
  normatif düzenlemeler ışığında ortaya koymaktır.
  Bu doğrultuda çalışmanın birinci bölümünde, genel olarak isnat
  yeteneği kavramı üzerinde durulduktan sonra, isnat edilebilirliğin
  içeriğini oluşturan anlama ve isteme yetenekleri izah edilmeye çalışılmıştır.
  Bunun ardından söz konusu yeteneklerin, hangi aşamada
  var olmalarının ceza hukuku anlamında önem taşıdığı üzerinde durularak,
  bu konudaki önemli bir mesele olan sebebinde serbest hareket
  kuramı ve kendisini isnat edilemeyen hale getiren kimselerin
  hangi esaslar doğrultusunda sorumlu tutulacakları sorunu irdelenmiştir.
  Daha sonra, doktrinde her zaman tartışılmış, aleyhine bir çok
  görüş beyan edilmiş ve fakat hemen tüm modern ceza kanunları tarafından
  kabul edilmiş kısmi isnat edilebilirlik kavramı açıklanmış; son
  olarak da ayrı bir tez konusu oluşturmaları nedeniyle fazla ayrıntıya
  inilmeden genel olarak isnat edilebilirliği ortadan kaldıran ve azaltan
  sebepler üzerinde durularak, Türk Ceza Kanunursquo;nun bu kapsamdaki
  düzenlemeleri ele alınmıştır.
  Çalışmanın ikinci bölümünde, isnat yeteneğinin suç genel teorisindeki
  konumuyla ilgili olarak doktrinde yapılan tartışmalara yer
  verilmiştir. Öncelikle söz konusu yeteneği suçun bir ön koşulu olarak
  nitelendiren, yani isnat edilebilir olmayan kimselerin suç işleyemeyeceğini
  ifade eden görüşler incelenmiş; bu kapsamda isnat yeteneğini
  ceza normunun muhatabı olmanın bir koşulu sayan ve fiil ehliyeti
  kavramının ceza hukukundaki karşılığı olarak kabul eden düşünceler
  ele alınmıştır. Daha sonrasında ise, üzerinde çokça durulan konulardan
  biri olan, isnat yeteneği ve kusurluluk ilişkisi irdelenmiştir. Bu
  kapsamda genel olarak kusurluluk kavramı ve söz konusu kavramı
  açıklamak amacıyla ortaya atılan temel anlayışlar üzerinde durulmuş,
  fakat çalışmanın esas konusunu oluşturmaması sebebiyle genel
  bilgiler verilmekle yetinilmiştir. Ardından isnat edilebilirliği, kusurluluğun
  bir unsuru veya ön koşulu olarak anlayan ve dolayısıyla isnat
  edilebilir olmayan kimselerin kusurlu olamayacaklarını ifade
  eden görüşler ele alınmış, sonrasında ise kusurluluk ve isnat yeteneğinin
  birbirinden bağımsız olduğunu ve anlama ve isteme yeteneğinden
  yoksun kimselerin de kusurlu davranışlar gerçekleştirebileceğini
  ileri süren görüşler açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonunda da
  Türk Ceza Kanununun konuya ilişkin hükümleri bu açıklamalar ışığında
  değerlendirilmiştir.
  İÇİNDEKİLER
  İÇİNDEKİLER …………………………………………………………………………………………. vii
  KISALTMALAR ………………………………………………………………………………………… xi
  GİRİŞ ………………………………………………………………………………………………………….. 1
  BİRİNCİ BÖLÜM
  İSNAT YETENEĞİ KAVRAMI VE ESASI
  I) İSNAT YETENEĞİ KAVRAMI …………………………………………………………. 5
  A) Genel Olarak ………………………………………………………………………………….. 5
  B) Anlama Yeteneği…………………………………………………………………………… 13
  C) İsteme Yeteneği…………………………………………………………………………….. 19
  II) İSNAT YETENEĞİNİN ESASI ………………………………………………………… 22
  A) Genel Olarak ………………………………………………………………………………… 22
  B) İrade Özgürlüğünü Esas Alan Teoriler …………………………………………. 22
  a) Genel Olarak ……………………………………………………………………………. 22
  b) Koşullu İrade Özgürlüğü …………………………………………………………. 36
  c) Güncel İdealizm ……………………………………………………………………….. 40
  C) Determinist Teoriler ……………………………………………………………………… 44
  D) Diğer Teoriler ………………………………………………………………………………. 57
  a) Genel Olarak ……………………………………………………………………………. 57
  b) Normallik Teorisi …………………………………………………………………….. 58
  c) Kişiliğe Uygunluk Teorisi …………………………………………………………. 64
  d) Korkabilme Teorisi ………………………………………………………………….. 67
  e) Sorumluluğa İlişkin Ortak Anlayış Teorisi ……………………………….. 75
  E) Değerlendirme ……………………………………………………………………………… 76
  III) İSNAT YETENEĞİNİN BULUNMASI GEREKEN ZAMAN ………….. 80
  A) Genel Olarak ………………………………………………………………………………… 80
  B) Sebebinde Serbest Hareketler (ActionesLiberae in Causa) …………….. 82
  a) Sebebinde Serbest Hareketlerin Cezalandırılmamasına
  İlişkin Görüşler ……………………………………………………………………….. 89
  b) Sebebinde Serbest Harekette Sorumluluğun Esası ……………………. 92
  c) Sebebinde Serbest Harekette Sorumluluğun Türü ……………………. 96
  C) Değerlendirme ……………………………………………………………………………. 104
  IV) İSNAT YETENEĞİNİ KALDIRAN VEYA
  AZALTAN HALLER ………………………………………………………………………. 107
  A) Genel Olarak ………………………………………………………………………………. 107
  B) Sınırlı Sayı Sorunu ………………………………………………………………………. 108
  C) Kısmi İsnat Edilebilirlik ………………………………………………………………. 111
  D) Türk Ceza Kanunursquo;nda Yer Alan Düzenlemeler ………………………… 121
  a) Genel Olarak ………………………………………………………………………….. 121
  b) Yaş Küçüklüğü ………………………………………………………………………. 122
  c) Sağır-dilsizlik………………………………………………………………………….. 126
  d) Akıl Hastalığı …………………………………………………………………………. 128
  e) Geçici Neden, Alkol, Uyuşturucu Madde ……………………………….. 133
  İKİNCİ BÖLÜM
  İSNAT YETENEĞİNİN SUÇ GENEL TEORİSİNDEKİ KONUMU
  I) İSNAT YETENEĞİ VE SUÇ İLİŞKİSİ ……………………………………………….. 135
  A) Genel Olarak ………………………………………………………………………………. 135
  B) İsnat Edilemeyenlerin Ceza Normunun Muhatabı
  Olamayacağı Düşüncesi ……………………………………………………………… 136
  C) İsnat Yeteneğinin Özel Hukuktaki Fiil Ehliyetine
  Karşılık Geldiği Düşüncesi …………………………………………………………. 152
  II) İSNAT YETENEĞİ VE KUSURLULUK İLİŞKİSİ …………………………. 155
  A) Genel Olarak ………………………………………………………………………………. 155
  B) Kusurluluk Kavramına İlişkin Temel Anlayışlar …………………………. 156
  C) İsnat Yeteneğinin Kusurluluğun Ön Şartı
  Olduğu Düşüncesi ……………………………………………………………………… 171
  D) İsnat Yeteneğinin Kusurluluğun Unsuru
  Olduğu Düşüncesi ……………………………………………………………………… 180
  E) İsnat Yeteneğinin Kusurluluktan Bağımsız
  Olduğu Düşüncesi ……………………………………………………………………… 186
  F) Fiil Üzerinde Hata ve İsnat Yeteneği İlişkisi ………………………………… 197
  G) Değerlendirme ……………………………………………………………………………. 203
  SONUÇ ………………………………………………………………………………………………….. 213
  ABSTRACT ……………………………………………………………………………………………. 217
  KAYNAKÇA ………………………………………………………………………………………….. 219
 • Detaylar
 • Yorumlar (0)
  Bu kitabı değerlendiren ilk kişi olun. Yorumlarınızı ve değerlendirmenizi paylaşın, böylece diğer ziyaretçilerimize bu kitabın kendileri için doğru bir kitap olup olmadığını seçmelerine yardımcı olun.
  Bir değerlendirme yazın
  Yorumunuz
  Puanınız
  Ad
  E-posta

Tüm Sonuçları Göster