- 5 %

Ceza Muhakemesi Hukuku 2 Savaş Yayınları

ISBN: 9786054974757
 25  23,75
Stokta
 • Açıklama
  Ceza Muhakemesi Hukuku 2 Savaş Yayınları
  ÖNSÖZ
  Öğrenciden gelen ders notlarına ilişkin talepleri bir kitap halinde karşılamak ve bu alandaki kişisel birikimimi bir araya toplamak amacıyla kaleme aldığım ceza muhakemesi hukuku kitabının ilk cildi, Ekim-2014’te çıkmıştı. Kitabın birinci cildinin önsözünde, ceza muhakemesine ilişkin söz konusu çalışmanın iki ciltten oluşmasının düşünüldüğü ve ikinci cildin de Mart-2015’e kadar basılmasının planlandığı ifade edilmişti. Biraz gecikmeli de olsa, bahsi geçen ikinci cilde ilişkin çalışmaları tamamlayarak basma imkanına sahip olduk.
  Elinizde bulunan ikinci cildin bu ilk basısında da bir takım eksikliklerin olması muhtemeldir. Zaman içerisinde bu eksikliklerin giderilmesi ve kitabın kapsamının aşırıya kaçmamak üzere genişletilmesi, gerçekleştirmeye gayret edeceğim öncelikli konular olacaklardır. Kitabın hazırlık sürecinde birçok kişinin bu işe önemli emeği geçti. Önsözde onların da isimlerini anmayı kendi adıma bir borç bilmekteyim. Ders notlarının bir araya getirilmesinde, kitabın dilinin sadeleştirilip, yazım yanlışlarının düzeltilmesinde önemli yardımları olan fakültemizdeki meslektaşlarım Ar. Gör. Murat Arabacı’ya, Ar. Gör. Asuman İnce’ye ve Ar. Gör. Asena Kamer Usluadam’a, eski öğrencilerimiz Av. Esra Kılıç Yıldırım’a ve Av. Tansu Er’e içtenlikle teşekkür ederim. Ayrıca Savaş Yayınevinin değerli üyeleri de, kitabın basımını son derece hızlı ve güzel bir şekilde gerçekleştirdiler. Kendilerine gönülden teşekkür ediyorum.
  Muhakeme kitabının bu ikinci cildi de ilk cildinde olduğu üzere, geniş anlamda ceza hukukuna ilişkin kendilerinden çok şeyler öğrendiğim ve öğrenmeye devam ettiğim değerli hocalarım, Prof. Dr. Özcan Uçkan, Prof. Dr. Nevzat Toroslu, Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Prof. Dr. Hamide Zafer’e atfedilmiştir. Emekleri için kendilerine bir kez daha içten şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum.
  İyi bir başlangıç olması dileğiyle…
  Doç. Dr. Hakan KARAKEHYA
  Mart 2015; Uluönder/Eskişehir
  İÇİNDEKİLER
  Giriş 1
  SORUŞTURMA EVRESİ
  1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3
  2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ
  OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK 4
  3. SORUŞTURMA EVRESİNİN BAŞLAMASI 5
  3.1. Genel Olarak 5
  3.2. Re’sen Öğrenme 6
  3.3. İhbar Yoluyla Öğrenme 7
  3.4. Şikayet Yoluyla Öğrenme 7
  3.5. Tutanakla Öğrenme 7
  3.6. Diğer Yollarla Öğrenme 8
  4. SORUŞTURMAYA HAKİM OLAN İLKELER 8
  4.1. Genel Olarak 8
  4.2.Mecburilik 8
  4.3. Kamusallık 9
  4.4. Gizlilik 9
  4.5. Yazılılık 10
  4.6. Dağınıklık 10
  4.7. Kurallara Bağlı Olmama 11
  5. SORUŞTURMANIN YÜRÜYÜŞÜ 11
  6. BAZI SORUŞTURMA İSLEMLERİ 13
  6.1. Genel Olarak 13
  6.2. Fizik Kimliğin Tespiti 14
  6.3. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 16
  6.3.1. Genel Olarak 16
  6.3.2. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve
  6.3.3. Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücuttan
  6.4. Gözlem Altına Alma 22
  Vücudundan Örnek Alınması 18
  Örnek Alınması 21
  7. SORUŞTURMADAN SONUÇ ÇIKARTILMASI 23
  7.1. Genel Olarak 23
  7.2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı ve Kovuşturma Davası 24
  7.2.1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmesini
  7.2.2. Kovuşturma Davası (Kovuşturmaya Yer Olmadığı
  7.2.3. C. Savcısının Takdir Yetkisini Kullandığı Hallerde
  7.2.4. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verildikten
  7.3. İddianame Hazırlanarak Mahkemeye Verilmesi 27
  7.3.1. Genel Olarak 27
  7.3.2. İddianamenin Unsurları 27
  7.3.3. İddianamenin Değerlendirilmesi 28
  7.3.4. İddianamenin İadesinin Sonuçları 29
  7.4. Diğer Yollarla Sona Erme 29
  7.4.1. Önödeme 30
  Gerektiren Haller 24
  Kararına İtiraz) 25
  Kovuşturma Davası Açılamaması 25
  Sonra Yeniden Kovuşturma Yapılması 26
  7.4.2. Uzlaşma 32
  7.4.3. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 40
  7.4.1.1. Kavram ve Hukuki Niteliği 30
  7.4.1.2. Önödemelik Suçlar 30
  7.4.1.3. Önödeme Teklifi ve Usulü 31
  7.4.2.1. Kavram 32
  7.4.2.2. Uzlaşma Teklifi 33
  7.4.2.3. Uzlaşma Kapsamındaki Suçlar 35
  7.4.2.4. Soruşturmada Uzlaştırma Usulü 35
  7.4.2.5. Mahkeme Tarafında Uzlaştırma 39
  7.4.3.1. Kavram 40
  7.4.3.2. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı
  Verilebilecek Uyuşmazlıklar 41
  7.4.3.3. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Koşulları 42
  7.4.3.4. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Usulü 42
  MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİSİ, UYUŞMAZLIKLAR ARASI BAĞLANTI
  1. GENEL OLARAK 45
  2. CEZA MAHKEMELERİNİN GÖREV VE YETKİSİ 46
  2.1. Genel Olarak Ceza Mahkemeleri 46
  2.2. Görev (Madde Yönünden Yetki) 48
  2.2.1. Genel Olarak 48
  2.2.2. Görev Kurallarının İstisnaları 49
  2.3. Yetki (Yer Yönünden Yetki) 50
  2.3.1. Genel Olarak 50
  2.3.2. Yetki Kurallarının İstisnaları 52
  3. UYUŞMAZLIKLAR ARASI BAĞLANTI 53
  3.1. Genel Olarak 53
  3.2. Bağlantının Sonuçları 54
  3.2.1. Birleştirme 54
  3.2.2. Nispi Muhakeme ve Bekletici Mesele 57
  DAR ANLAMDA KOVUŞTURMA EVRESİ
  1. KOVUŞTURMA KAVRAMI 61
  2. KOVUŞTURMAYA GEÇİLMİŞ OLMASININ SONUÇLARI 62
  3. KAMU DAVASINA KATILMA (MÜDAHALE) 63
  3.1. Kavram 63
  3.2. Kamu Davasına Katılabilecekler 64
  3.3. Kamu Davasına Katılma İstemi ve Süresi 66
  3.4. Kamu Davasına Katılma Usulü 67
  3.5. Katılanın Hakları 67
  3.6. Katılmanın Davaya Etkisi 69
  3.7. Katılmanın Hükümsüz Kalması 69
  4. DURUŞMA HAZIRLIĞI DEVRESİ 69
  4.1. Genel Olarak 69
  4.2. Duruşmaya Hazırlık Tutanağının (Tensip Zaptının) Düzenlenmesi 70
  4.3. Genel Olarak İlgililere Çağrı Kağıdı Gönderilmesi 70
  4.4. Sanık ve Müdafiine Çağrı Kağıdı Gönderilmesi 70
  4.5. Duruşma Hazırlığında Delil Toplanması İşlemleri 71
  4.6. Erken Dinleme ve Erken Keşif 72
  5. DURUŞMA DEVRESİ 74
  5.1. Duruşma Kavramı 74
  5.2. Duruşmanın Amacı 75
  5.3. Duruşmaya Hakim Olan İlkeler 76
  5.3.1. Genel Olarak 76
  5.3.2. Aleniyet İlkesi 77
  5.3.2.1. Genel Olarak 77
  5.3.2.2. Duruşmanın Aleni Yapılması İlkesinin İstisnaları 81
  5.3.3. Sözlülük İlkesi 84
  5.3.4. Bağlılık İlkesi 84
  5.3.4. Doğrudan Doğruyalık İlkesi 85
  5.3.5. Yoğunluk (Kesintisizlik) İlkesi 86
  5.3.5.1. Genel Olarak 86
  5.3.5.2. Yoğunluk İlkesi Bağlamında Sanığın Makul Sürede
  Yargılanma Hakkı 87
  5.4. Duruşmada Yargılama, İddia ve Savunma Makamlarının
  Oluşturulması 95
  5.4.1. Genel Olarak 95
  5.4.2. Yargılama Makamının Oluşturulması 95
  5.4.3. İddia Makamının Oluşturulması 96
  5.4.4. Savunma Makamının Oluşturulması 97
  5.4.4.1. Genel Olarak 97
  5.4.4.2. Müdafiin Duruşmada Hazır Bulunması 97
  5.4.4.3. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması 98
  5.4.4.3.1. Genel Olarak 98
  5.4.4.3.2. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunmasının
  İstisnaları 99
  5.5. Duruşmanın Akışı 104
  5.6. Delillerin Tartışılması ve İspat 105
  5.6.1. Genel Olarak 105
  5.6.2. Ceza Muhakemesinde İspatın Tarihsel Gelişimi 106
  5.6.3.Delillerin Tartışılması Suretiyle İspata Ulaşma
  5.6.4. Suçluluğun Tek Delille İspat Edilip Edilemeyeceği
  5.6.5. Suçluluğun İspatının Tek Delile Dayanmasının Muhakeme
  5.7. Duruşmanın Yönetimi, Düzen ve Disiplini 119
  Zorunluluğu 108
  Sorunu 111
  Hukuku Bakımından Ortaya Çıkardığı Önemli Sonuçlar 113
  5.8. Duruşmanın Tutanağa Bağlanması 120
  5.8.1. Genel Olarak 120
  5.8.2. Duruşma Tutanağının İspat Kuvveti 121
  5.8.3. Duruşma Tutanağının Başlığı ve İçeriği 121
  6. HÜKÜM DEVRESİ 122
  6.1. Genel Olarak 122
  6.2. Hüküm Çeşitleri 122
  6.3. Müzakere ve Hükmün Belirlenmesi 124
  6.4. Hükmün ve Gerekçesinin İçereceği Hususlar 126
  6.5. Hükmün Açıklanması 128
  6.5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) 129
  6.5.1. Kavram 129
  6.5.2. HAGB’nin Önşartları ve Koşulları 131
  6.5.2.1. Genel Olarak 131
  6.5.2.2. Önşartlar 131
  6.5.2.3. HAGB’nin Koşulları 132
  6.5.3. Erteleme ve Seçenek Yaptırımlara Çevirme Yasağı 134
  6.5.4.Denetim Süresi, Bu Süre İçerisinde Yeniden HAGB
  6.5.5. Denetim Süresinin Kurallara Uygun Geçirilmesi 135
  6.5.6. Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Suç İşlenmesi veya
  6.5.7. HAGB Kararına İtiraz 137
  7. YARGILAMA SIRASINDA FİİLİN VEYA
  FİİLİN HUKUKİ NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ 138
  7.1. Genel Olarak 138
  7.2. Sanığın Yargılamadan Önce Neyle Suçlandığını
  Bilmesinin Savunma Bakımından Önemi 139
  7.3.Fiilin veya Fiilin Hukuki Niteliğinin Değişmesi Kavramları 142
  7.4. Fiilin Hukuki Niteliğinin Değişmesinin Muhakemeye Etkisi 146
  7.5. Fiilin Değişmesinin Muhakemeye Etkisi 148
  7.6. Fiilin Aynılığının Değiştiği Durumlarda Yeni İddianame
  Düzenlenmesinin Önemi 155
  Uygulama Yasağı ve Denetimli Serbestlik Tedbirleri 135
  Yükümlülüklere Aykırı Davranılması 136
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  1. KANUNYOLLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 157
  1.1. Kanunyolu Kavramı 157
  1.2. Kanunyollarının Ortak Amacı 159
  1.3. Kanunyollarının Kavramsal Gelişimi 160
  1.4. Kanunyolu ve Hakim Bağımsızlığı İlişkisi 161
  2. KANUNYOLUNA BAŞVURABİLECEK KİŞİLER 163
  3. ALEYHE DEĞİŞTİRME YASAĞI 163
  4. KANUNYOLU ÇEŞİTLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 164
  4.1. Genel Olarak 164
  4.2. Olağan ve Olağanüstü Kanunyolu Ayrımı 164
  5. İTİRAZ 165
  5.1. Genel Olarak 165
  5.2. İtiraza İlişkin Terim Problemi 166
  5.3. İtiraz Nedenleri 167
  5.4. İtiraz Edilebilen Kararlar 167
  5.5. İtiraz Süresi, Merci ve Usulü 167
  5.6. İtiraz Başvurusunun Etkisi 167
  5.7. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler 168
  5.8. İtiraz Üzerine Verilecek Karar 168
  6. İSTİNAF 169
  6.1. Genel Olarak 169
  6.2. İstinafa Başvurulamayacak Kararlar 169
  6.3. Otomatik İstinaf 170
  6.4. İstinaf İstemi ve Süresi 171
  6.5. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi 172
  6.6. İstinaf Nedenlerinin Dilekçede Gösterilmesi 173
  6.7. İstinaf Başvurusunun Etkisi 173
  6.8. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı 174
  6.9. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının Görevi 174
  6.10.Bölge Adliye Mahkemesinin Dosya Üzerinde
  Yapacağı Ön İnceleme 175
  6.11. Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme, İnceleme
  Sonucu Verilecek Kararlar 175
  6.12. İstinaf Yargılamasında Duruşma Hazırlığı 176
  6.13. İstinaf Duruşması 176
  6.14. İstinafta Aleyhe Değiştirme Yasağı 177
  6.15. İstinafta Kovuşturma Sonunda Verilecek Karar 177
  6.16. Direnme Yasağı 177
  7. 5271 SAYILI CMK’YA GÖRE TEMYİZ 178
  7.1. Genel Olarak 178
  7.2. Aleyhine Temyize Başvurulamayacak Bölge Adliye
  Mahkemesi Kararları 179
  7.3. Temyiz İstemi ve Süresi 180
  7.4. Temyiz Başvurusunun İçeriği 180
  7.5. Temyiz Nedeni 181
  7.6. Temyiz Başvurusunun Etkisi 181
  7.7. Ek Temyiz Dilekçesi 182
  7.8. Nispi ve Mutlak Hukuka Aykırılık Halleri
  (Nispi ve Mutlak Temyiz Sebepleri) 183
  7.9. Temyiz İsteminin Hükmü Veren Mahkemece
  Usulden Reddi 185
  7.10. Temyiz Dilekçesinin Tebliği ve Cevabı 185
  7.11. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görevi 185
  7.12. Temyiz İsteminin Yargıtay İlgili Ceza Dairesince Usulden Reddi 186
  7.13. Temyiz İncelemesinin Duruşmalı veya Duruşmasız Yapılması 186
  7.14. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilebilecek Kararlar
  7.14.1. Genel Olarak 188
  7.14.2. Temyiz İsteminin Esastan Reddi (Onama)Kararı 188
  7.14.3. Temyiz İsteminin Kabulü (Bozma) Kararı 188
  7.14.4. Islah Kararı 188
  7.14.5. Düşme Kararı 189
  7.15. İncelemeden Sonra Verilen Yargıtay Kararının
  Gönderileceği Merci 189
  7.15.1. Onama, Islah ve Düşme Kararlarından Sonra
  7.15.2. Bozma Kararından Sonra Kararın Gönderileceği
  7.16. Yargıtay’da Hükmün Açıklanması ve Hükmün Temyize
  Başvurmayan Sanıklara Etkisi 190
  7.17. Bozmadan Sonra Davaya Yeniden Bakacak
  Mahkemenin İşlemleri 190
  7.18. Bozmaya Karşı Direnme 191
  7.19. Aleyhe Değiştirme Yasağı 191
  8. 1412 SAYILI CMUK’A GÖRE TEMYİZ 192
  8.1. Genel Olarak 192
  8.2. Temyiz Edilemeyecek Hükümler 193
  8.3. Otomatik Temyiz 193
  Kararların Gönderileceği Merci 189
  Merci 190
  8.4. Temyiz Nedenleri 194
  8.4.1. Genel Olarak Temyiz Nedeni 194
  8.4.2. Nispi Temyiz Nedenleri 195
  8.4.3. Mutlak Temyiz Nedenleri (Hukuka Kesin Aykırılık Halleri) 195
  8.5. Temyiz İstemi ve Süresi 198
  8.6. Temyiz Başvurusunun Etkisi 198
  8.7. Temyiz Dilekçesi (Süre Tutum Dilekçesi) ve İçeriği 199
  8.8. İhtiyari Temyiz Layihası 200
  8.9. Temyiz İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Usulden Reddi 202
  8.10. Temyiz Dilekçesinin Tebliği ve Cevabı 202
  8.11. Dosyanın Yargıtay’a Gönderilmesi ve Yargıtay
  C. Başsavcılığı’nın Tebliğnamesi 202
  8.12. Temyiz İsteminin Yargıtay İlgili Ceza Dairesince Usulden Reddi 203
  8.13. Temyiz İncelemesinin Duruşmalı veya Duruşmasız Yapılması 203
  8.14. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilebilecek Kararlar 205
  8.14.1. Genel Olarak 205
  8.14.2. Temyiz İsteminin Esastan Reddi (Onama) 205
  8.14.3. Temyiz İsteminin Kabulü (Bozma) 205
  8.14.4. Islah 205
  8.14.5. Düşme Kararı 206
  8.15. İncelemeden Sonra Verilen Yargıtay Kararının
  Gönderileceği Merci 206
  8.16. Yargıtay’da Hükmün Açıklanması ve Hükmün Temyize
  Başvurmayan Sanıklara Etkisi 207
  8.17. Bozmadan Sonra Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin
  İşlemleri ve Bozmadan Sonra Serbestlik İlkesi 208
  8.18. Bozmaya Karşı Direnme 208
  8.19. Aleyhe Değiştirme Yasağı 209
  9. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI’NIN İTİRAZI
  (OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ) 209
  9.1. Genel Olarak 209
  9.2. Başvuru Yetkisi 209
  9.3. Başvuru Usulü ve Süresi 210
  9.4. İtirazı İnceleme Usulü 210
  10. KANUN YARARINA BOZMA
  (YAZILI EMİR / OLAĞANÜSTÜ TEMYİZ) 210
  10.1. Genel Olarak 210
  10.2. Başvuru Usulü 211
  10.3. İnceleme ve Karar 212
  10.4. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın Kanun Yararına Başvurması 212
  10.5. Direnme Yasağı 213
  11. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 213
  11.1. Genel Olarak 213
  11.2. Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi 214
  11.2.1. Lehe Yenileme Nedenleri 214
  11.2.2. Lehe Yenilemede İnfazın Geri Bırakılması veya
  11.2.3. Hükmün İnfaz Edilmiş Olması veya Hükümlünün
  11.3. Sanık veya Hükümlü Aleyhine Yargılamanın
  Yenilenmesi ve Aleyhe Yenileme Nedenleri 216
  11.3.1. Genel Olarak 216
  11.3.2. Sanık veya Hükümlünün Aleyhine Yargılamanın
  11.4. Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hal 217
  11.5. Bir Suça Dayanan Yenileme İstemlerinin Kabulü Koşulları 217
  11.6. Yargılamanın Yenilenmesi İstemi 217
  11.6.1. Genel Olarak 217
  11.6.2. Yenileme İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığı
  11.7. Yenileme İsteminin Kabulü Üzerine Delillerin
  Toplanması 219
  11.8. Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddi,
  Aksi Takdirde Kabulü 219
  11.9. Duruşma Yapılmaksızın Yenileme İsteminin
  İncelenmesi 220
  11.10. Yeniden Duruşma Sonucunda Verilecek Hüküm 221
  11.11.Aleyhe Değiştirme Yasağı 221
  11.12.Yargılamanın Yenilenmesi Sonunda, Önceki Mahkumiyet
  Hükmünün Kısmen veya Tamamen İnfazı Nedeniyle Ortaya Çıkan
  Zararın Tazmini 222
  KAYNAKÇA
  Durdurulması 215
  Ölümünün Yeniden Yargılamaya Etkisi 215
  Yenilenmesi Nedenleri 216
  Kararı ve Mercii 218
 • Detaylar
 • Yorumlar (0)
  Bu kitabı değerlendiren ilk kişi olun. Yorumlarınızı ve değerlendirmenizi paylaşın, böylece diğer ziyaretçilerimize bu kitabın kendileri için doğru bir kitap olup olmadığını seçmelerine yardımcı olun.
  Bir değerlendirme yazın
  Yorumunuz
  Puanınız
  Ad
  E-posta

Tüm Sonuçları Göster