Türk Vergi Sistemi Cilt 2 – Nurettin Bilici

ISBN: 9786059527293
 16
Stokta
 • Açıklama
   Türk Vergi Sistemi Cilt 2 – Nurettin Bilici 36.Baskı
  Türk vergi sistemini oluşturan temel kanunları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
  -193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
  – 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
  – 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
  – 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
  – 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
  – 6802 Gider Vergileri Kanunu
  – 492 Sayılı Harçlar Kanunu
  – 210 Sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu
  – 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi Fon ve Payların
  Düzenlenmesi Hakkında Kanun
  – 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
  – 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
  – 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
  – 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
  Bu kanunlar ışığında kaleme alınan Türk Vergi Sistemi Kitabımız; tarihçe ve vergi gelirlerinin kompozisyonu ile ilgili kısa açıklamalarla başlayacaktır.
   İÇİNDEKİLER
  Önsöz …………………………………………………………………………………………………………. ix
  Tablolar, Şemalar ve Kutular Listesi ……………………………………………………………….. xxi
  Kısaltmalar ………………………………………………………………………………………………. xxiii
  TÜRK VERGİ SİSTEMİ
  I. TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ ………………………………………………………………… 3
  II. VERGİ GELİRLERİNİN KOMPOZİSYONU VE KİTABIN PLANI …………………………………… 5
  Birinci Kısım
  GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
  Birinci Bölüm
  GELİR VERGİSİ
  I. ÖN BİLGİLER …………………………………………………………………………………………………. 8
  1. Gelir Vergisinde Tam Mükellef / Dar Mükellef Ayrımı …………………………………… 8
  A. Tam Mükellefiyet ………………………………………………………………………………… 8
  a. İkametgâh İlkesi Gereği Tam Mükellefiyet …………………………………………. 9
  b. Tabiiyet İlkesi Gereği Tam Mükellefiyet …………………………………………….. 9
  B. Dar Mükellefiyet ……………………………………………………………………………….. 10
  2. Gelirin Özellikleri ……………………………………………………………………………………. 11
  A. Gelir “Gerçek Kişi” Tarafından Elde Edilmelidir ……………………………………… 11
  B. Gelir “Bir Takvim Yılı İçinde” Elde Edilmiş Olmalıdır ……………………………….. 12
  C. Gelir “Elde Edilmiş” Olmalıdır ……………………………………………………………… 12
  D. Gelir “Kazanç ve İratlar” dan Oluşur …………………………………………………….. 13
  E. Vergi “Safi Tutar” ve “gerçek Tutar” Üzerinden Alınır …………………………….. 13
  3. Gelir Vergisine Konu Olan Kazanç ve İratlar ……………………………………………….. 14
  II. TİCARİ KAZANÇLAR………………………………………………………………………………………. 15
  1. Tanım ……………………………………………………………………………………………………. 15
  2. Ticari Kazancın Gerçek Usulde Tespiti: Bilanço Esası …………………………………… 16
  A. Kimler Bilanço Esasına Tabidir? …………………………………………………………… 16
  B. Bilanço Esasında Ticari Kazanç Nasıl Hesaplanır? …………………………………… 16
  a. Dönem Öz Sermayesinin Hesaplanması …………………………………………… 18
  b. İşletmeye İlave Edilen ve İşletmeden Çekilen Değerlerin
  Dikkate Alınması …………………………………………………………………………… 20
  c. Giderlerin Düşülmesi, Amortisman, Değerleme
  Hükümlerinin Uygulanması ……………………………………………………………. 20
  aa. İndirilebilecek Giderler …………………………………………………………….. 20
  bb. Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler ……………………………………………… 22
  cc. Amortisman, Değerleme Hükümlerinin Uygulanması …………………… 24
  d. Yatırım İndirimi ……………………………………………………………………………. 27
  e. Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası…………………………….. 27
  3. İşletme Hesabı Esasında Ticari Kazancın Tespiti ………………………………………….. 28
  4. Ticari Kazancın Basit Usulde Tespiti ………………………………………………………….. 30
  A. Basit Usulden Yararlanamayan Meslek ve Ticaret Erbabı………………………… 30
  B. Basit Usule Tabi Olmanın Şartları ………………………………………………………… 31
  C. Basit Usulde Gelirin Tespiti …………………………………………………………………. 32
  5. Ticari Kazançlarda Esnaf Muaflığı ……………………………………………………………… 33
  A. Esnaf Muaflığından Yararlananlar………………………………………………………… 33
  B. Esnaf Muaflığının Sınırı ve Şartı …………………………………………………………… 34
  C. Muaf Esnaflardan Yapılan Vergi Tevkifatı ……………………………………………… 34
  III. ZİRAİ KAZANÇLAR ………………………………………………………………………………………… 35
  1. Tanım ve Zirai Kazançların Başka Kazançlara Dönüşmesi ……………………………… 35
  2. Zirai Kazancın Tespiti ve Vergilendirilmesi …………………………………………………. 36
  A. Zirai Kazançlarda Stopaj Usulüyle Vergileme …………………………………………. 36
  a. Stopaj Usulüyle Vergiye Tabi Olmanın Şartları ………………………………….. 36
  b. Stopaj Oranları …………………………………………………………………………….. 37
  B. Zirai Kazançların Gerçek Usulde Vergilendirilmesi …………………………………. 38
  IV. ÜCRETLER …………………………………………………………………………………………………… 40
  1. Tanım ……………………………………………………………………………………………………. 40
  2. Ücretlerin Vergilendirilmesi …………………………………………………………………….. 40
  A. Ücretlerin Stopaj Usulüyle Vergilendirilmesi …………………………………………. 41
  B. “Diğer Ücretliler” in Vergi Karnesi Üzerinden Vergilendirilmesi ……………….. 43
  C. Bazı Ücretlilerin Beyanname Üzerinden Vergilendirilmesi ………………………. 43
  3. Ücretlerde Muaflık ve İstisnalar ……………………………………………………………….. 44
  A. Diplomat Muaflığı ……………………………………………………………………………… 44
  B. Elçilik ve Konsolosluk Çalışanlarının Ücret İstisnası ………………………………… 44
  C. Ücretlerde Diğer İstisnalar ………………………………………………………………….. 45
  V. SERBEST MESLEK KAZANÇLARI………………………………………………………………………. 47
  1. Tanım ……………………………………………………………………………………………………. 47
  2. Serbest Meslek Kazancının Başka Kazançlara Dönüşmesi …………………………….. 48
  3. Serbest Meslek Kazancının Tespiti ve Vergilendirilmesi ……………………………….. 48
  4. Serbest Meslek Kazançlarında Muaflık ve Telif Kazançları İstisnası ……………….. 50
  A. Serbest Meslek Kazancı Muaflığı …………………………………………………………. 50
  B. Telif Kazançları İstisnası ……………………………………………………………………… 51
  VI. GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI ……………………………………………………………….. 53
  1. Tanım ……………………………………………………………………………………………………. 53
  2. Gayrimenkul Sermaye İradının Başka Kazançlara Dönüşmesi ……………………….. 53
  3. Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirme Rejimi ……………………………….. 54
  A. Vergi Tevkifatı …………………………………………………………………………………… 54
  B. Beyan Yoluyla Vergileme ……………………………………………………………………. 55
  a. Üzerinden Stopaj Yapılmış Olan Gayrimenkul Sermaye İratları …………… 55
  b. Stopaja Maruz Kalmamış Olan Gayrimenkul Sermaye İratları …………….. 55
  c. Beyanname Üzerinden Yasa’nın İzin Verdiği Giderlerin Düşülmesi ……… 56
  C. Vergi Güvenlik Müessesesi (Kiraya Verilen Mal ve Hakların Kira Bedeli,
  Emsal Bedelinden Düşük Olamaz) ……………………………………………………….. 57
  VII. MENKUL SERMAYE İRATLARI ………………………………………………………………………… 59
  1. Tanım ve Menkul Sermaye İratlarının Çeşitleri …………………………………………… 59
  2. Menkul Sermaye İratlarının Başka Kazançlara Dönüşmesi ……………………………. 61
  3. Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirme Rejimi ………………………………………. 61
  A Stopaj Yoluyla Vergilendirme ……………………………………………………………… 61
  B. Beyanname Üzerinden Vergilendirme ………………………………………………….. 63
  VIII. DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR ………………………………………………………………………… 64
  1. Değer Artışı Kazançları ……………………………………………………………………………. 64
  A. Kapsamı …………………………………………………………………………………………… 64
  B. Vergilendirilmesi ……………………………………………………………………………….. 67
  a. Stopaj Yoluyla Vergilendirme …………………………………………………………. 67
  b. Beyan Yoluyla Vergilendirme …………………………………………………………. 67
  C. Vergi Kolaylıkları (Vergilendirilmeyecek Değer Artışı Kazançları) ……………… 69
  2. Arızi Kazançlar ……………………………………………………………………………………….. 70
  IX. GELİR VERGİSİNİN TARHI………………………………………………………………………………. 73
  1. Muhtasar Beyanname (Stopaj Beyannamesi) Yoluyla Tarh ………………………….. 73
  2. Yıllık Beyanname Yoluyla Tarh: Gelirlerin Toplanması Kavramı …………………….. 75
  3. Yıllık Beyanname Verilmeyen veya Toplama Yapılmayan Hâller ……………………. 76
  A. Mutlak Anlamda, Beyanname Verilmeyen veya (Başka Gelirler İçin
  Beyannameye Verilmesi Durumunda) Beyannameye Dâhil Edilmeyen
  Gelirler …………………………………………………………………………………………….. 76
  B. Şartlı Olarak (Beyan Sınırının Aşılmaması Hâlinde) Beyan Dışı Kalan
  Gelirler …………………………………………………………………………………………….. 77
  a. Gelir Toplamı, Beyanname Verme Sınırını Aşmayan Mükellefler ………… 77
  b. Toplamı GVK, m. 86/d’de Yazılı Tutarı Aşmayan Menkul ve
  Gayrimenkul Serm İradı Gelirleri …………………………………………………….. 77
  4. Yıllık Beyanname Vermenin Zorunlu Olduğu Hâller …………………………………….. 78
  A. Mutlak Anlamda Beyanname Verilmesi Gerekli Gelirler …………………………. 78
  B. Beyanname Verme Sınırının Aşılması Hâlinde, Beyan Mecburiyeti
  Bulunan Gelirler ………………………………………………………………………………… 79
  a. Birden Fazla İşverenden Ücret Geliri Olanlar ……………………………………. 79
  b. Gelir Toplamı Beyanname Verme Sınırını Aşanlar …………………………….. 79
  5. Yıllık Beyannamenin Verileceği Yer ve Zaman …………………………………………….. 80
  6. Yıllık Beyanname Üzerinden Yapılabilecek İndirimler ve Zararların Düşülmesi .. 81
  A. İzin Verilen İndirimler ………………………………………………………………………… 81
  B. Zararların Düşülmesi ………………………………………………………………………….. 84
  7. Verginin Oranı ……………………………………………………………………………………….. 84
  8. Mahsuplar …………………………………………………………………………………………….. 85
  9. Gelir Vergisinin Ödenmesi (Taksitler) ………………………………………………………… 86
  10. Geçici Vergi (Peşin Vergi)…………………………………………………………………………. 87
  X. GELİR VERGİSİNDE DAR MÜKELLEFLERE ÖZGÜ DÜZENLEMELER ………………………… 89
  1. Dar Mükellef Gerçek Kişilerin Vergilendirilme Rejimi ………………………………….. 89
  2. Gelir Unsurları ……………………………………………………………………………………….. 89
  3. Beyannameler ……………………………………………………………………………………….. 91
  A. Yıllık Beyanname ……………………………………………………………………………….. 91
  B. Yıllık Beyanname Verilmeyen Hâller …………………………………………………….. 91
  C. Münferit Beyanname …………………………………………………………………………. 92
  4. Matrah Tespiti ……………………………………………………………………………………….. 93
  Birinci Bölümle İlgili Sorular ……………………………………………………………………………….. 95
  İkinci Bölüm
  KURUMLAR VERGİSİ
  I. TAM MÜKELLEF – DAR MÜKELLEF AYRIMI VE KURUMLAR
  VERGİSİNİN MÜKELLEFLER ………………………………………………………………………….. 101
  1. Tam ve Dar Mükellef Ayrımı …………………………………………………………………… 101
  2. Kurumlar Vergisinin Mükellefleri ……………………………………………………………. 102
  A. Sermaye Şirketleri ……………………………………………………………………………. 102
  B. Kooperatifler …………………………………………………………………………………… 103
  C. İktisadi Kamu Kuruluşları ………………………………………………………………….. 104
  D. Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler …………………………………………… 104
  E. İş Ortaklıkları (JointVenture) ……………………………………………………………… 106
  II. VERGİDEN MUAF TUTULAN KURUMLAR ………………………………………………………. 108
  III. KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH TESPİTİ ……………………………………………………. 110
  1. Matrah Tespiti Kural Olarak Ticari Kazanç Hükümlerine Göre Yapılır …………… 110
  2. Kazanç Tespitinde Kabul Edilmeyen İndirimler …………………………………………. 111
  A. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ………………………. 111
  B. Örtülü Sermaye ……………………………………………………………………………….. 113
  C. Diğer Kabul Edilmeyen İndirimler ………………………………………………………. 113
  3. Safi Kurum Kazancının Tespitinde İndirilebilecek Giderler, Diğer İndirimler ve
  Mahsubu …………………………………………………………………………………………….. 114
  4. İstisnaların Dikkate Alınması ………………………………………………………………….. 116
  IV. KURUM KAZANÇLARININ BEYANI, VERGİNİN ORANI, ÖDENMESİ …………………….. 118
  1. Yıllık Beyanname ………………………………………………………………………………….. 118
  2. Verginin Oranı ve Ödenmesi ………………………………………………………………….. 119
  3. Dağıtılan Kâr Payları Üzerinden Gelir Vergisi Stopajı Yapılması …………………… 120
  V. KURUMLARIN; TASFİYESİ VE YENİDEN YAPILANMALARI (BİRLEŞME, DEVİR,
  BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ) DURUMUNDA VERGİLENDİRME ……………………… 122
  VI. DAR MÜKELLEFLERE ÖZGÜ DÜZENLEMELER …………………………………………………. 124
  1. Gelir Unsurları ……………………………………………………………………………………… 124
  2. Safi Kurum Kazancının Tespiti ………………………………………………………………… 124
  3. Beyannameler ……………………………………………………………………………………… 125
  A. Yıllık Beyanname ……………………………………………………………………………… 125
  B. Özel Beyanname ……………………………………………………………………………… 126
  C. Muhtasar Beyanname ……………………………………………………………………… 126
  4. Diğer Hususlar ……………………………………………………………………………………… 127
  İkinci Bölümle İlgili Sorular ………………………………………………………………………………. 128
  İkinci Kısım
  HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
  Birinci Bölüm
  KATMA DEĞER VERGİSİ
  I. VERGİNİN HESAPLANMA TEKNİĞİ VE KATMA DEĞER KAVRAMI……………………….. 136
  II. VERGİNİN KONUSU ……………………………………………………………………………………. 137
  1. Ticari, Sınai, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan
  Teslim Hizmetler …………………………………………………………………………………… 137
  2. Diğer Bazı Teslim ve Hizmetler ……………………………………………………………….. 138
  III. VERGİYİ DOĞURAN OLAY ……………………………………………………………………………. 139
  IV. VERGİNİN MATRAHI …………………………………………………………………………………… 140
  V. VERGİNİN MÜKELLEFİ, VERGİ SORUMLUSU …………………………………………………… 141
  1. KDV’nin Mükellefi …………………………………………………………………………………. 141
  2. KDV’de Sorumluluk ……………………………………………………………………………….. 141
  VI. VERGİNİN ORANI ……………………………………………………………………………………….. 143
  1. %1 Oranı Uygulanan Mal Teslimleri (I Sayılı Liste) …………………………………….. 143
  2. %8 Oranı Uygulanan Mal Teslimleri ve Hizmet İfaları (II Sayılı Liste) ……………. 144
  3. %18 Oranı Uygulanan Mal Teslimleri ve Hizmet İfaları (Genel Oran)……………. 145
  VII. KDV BEYANNAMESİ, KDV`NİN ÖDENMESİ, ÖDENECEK KDV’NİN HESABI ……………. 147
  1. Vergilendirme Dönemi ve Beyan …………………………………………………………….. 147
  2. Verginin Tarhı ve Ödenmesi …………………………………………………………………… 147
  3. Ödenecek KDV’nin Hesabı, Vergi İndirimi ………………………………………………… 148
  4. İndirilmesine İzin Verilmeyen KDV’ler ……………………………………………………… 149
  VIII. İSTİSNALAR …………………………………………………………………………………………….. 151
  1. İhracat İstisnası …………………………………………………………………………………….. 151
  2. Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve
  Yatırımlarda İstisna ……………………………………………………………………………….. 153
  3. Taşımacılık İstisnası ………………………………………………………………………………. 153
  4. Diplomatik İstisnalar ……………………………………………………………………………… 154
  5. İthalat İstisnası …………………………………………………………………………………….. 154
  6. Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalar ……………………………………………………………. 154
  A. Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisna ……………………………………………….. 155
  B. Sosyal Amaç Taşıyan İstisna ………………………………………………………………. 155
  C. Askerî Amaç Taşıyan İstisna ………………………………………………………………. 156
  7. Diğer İstisnalar ……………………………………………………………………………………… 156
  8. İstisnadan Vazgeçme Hakkı ……………………………………………………………………. 157
  Birinci Bölümle İlgili Sorular ……………………………………………………………………………… 159
  İkinci Bölüm
  DİĞER HARCAMA VERGİLERİ
  I. GENEL TÜKETİM VERGİSİ NİTELİĞİNDEKİ DİĞER HARCAMA VERGİSİ:
  GÜMRÜK VERGİSİ ……………………………………………………………………………………… 162
  1. Verginin Konusu, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef, Matrah ………………………… 162
  2. Verginin Tarhı, Tahakkuku, Ödenmesi, Muaflık ve İstisnalar ………………………. 163
  3. Gümrük (İthalat Vergileri) İle İlgili Özel Düzenlemeler (İthalat Üzerinden
  Alına Vergilere Uygulanacak Usul Hükümleri) …………………………………………… 164
  A. Gümrük Vergilerinin Ödenmesi-Denetimi …………………………………………… 164
  B. Gümrük İdaresinin Denetimler Sonucunda İlave Vergi Tarhına Gitmesi ….. 165
  a. Genel Olarak………………………………………………………………………………. 165
  b. İlave Vergi Tarhına İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi ……………….. 166
  aa. İdari Aşama …………………………………………………………………………… 166
  bb. Yargı Aşaması………………………………………………………………………… 167
  C. Denetimler Sonucunda Mükellef Hakkında Cezai İşlem Yapılması ………….. 167
  a. Gümrük Kanunu Mucibince Kesilen Para Cezaları …………………………… 167
  aa. Ceza Uygulanabilmesi İçin Ön Şart …………………………………………… 168
  bb. Cezaların Çeşitleri ………………………………………………………………….. 168
  cc. Cezaların Takibinde Zamanaşımı Süreleri ………………………………….. 168
  dd. Cezalarla İlgili Ortak Düzenlemeler ………………………………………….. 169
  ee. Kesilen Cezaya İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi ………………… 169
  b. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Göre Kesilen Cezalar …………………… 170
  II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ÖZELLİĞİNİ TAŞIYAN HARCAMA VERGİLERİ …………………. 171
  1. Özel Tüketim Vergisi ……………………………………………………………………………… 171
  A. Konu, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef, Vergilendirme Dönemi, Beyan …… 171
  B. Verginin Alınma Şekli, Matrah, Oran ………………………………………………….. 173
  C. İstisnalar ………………………………………………………………………………………… 174
  2. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ……………………………………………………… 174
  A. Verginin Konusu ………………………………………………………………………………. 175
  B. Mükellef, Matrah, Oran ……………………………………………………………………. 175
  C. İstisnalar ………………………………………………………………………………………… 176
  3. Diğer Özel Tüketim Vergisi Özelliğini Taşıyan Harcama Vergileri …………………. 177
  A. Özel İletişim Vergisi …………………………………………………………………………. 177
  B. Şans Oyunları Vergisi ……………………………………………………………………….. 177
  III. KAMUNUN HİZMET VEYA MAL SATIŞI KARŞILIĞINDA ALINAN HARCAMA
  VERGİL HARÇLAR, DEĞERLİ KÂĞITLAR VERGİSİ ………………………………………………. 179
  1. Harca Tabi Olan İşlemler ……………………………………………………………………….. 179
  2. Harç Miktarları …………………………………………………………………………………….. 180
  3. Harçların Ödenmesi, İstisnalar ……………………………………………………………….. 180
  4. Değerli Kâğıtlar Vergisi ………………………………………………………………………….. 181
  IV. ÇEŞİTLİ İŞLEMLER ÜZERİNDEN ALINAN HARCAMA VERGİSİ: DAMGA VERGİSİ ……. 182
  1. Damga Vergisinin Varl

 • Detaylar
 • Yorumlar (0)
  Bu kitabı değerlendiren ilk kişi olun. Yorumlarınızı ve değerlendirmenizi paylaşın, böylece diğer ziyaretçilerimize bu kitabın kendileri için doğru bir kitap olup olmadığını seçmelerine yardımcı olun.
  Bir değerlendirme yazın
  Yorumunuz
  Puanınız
  Ad
  E-posta

Tüm Sonuçları Göster