- 20 %

Ulusal İnsan Hakları Mekanizmaları Mevzuatı Savaş Yayınları

ISBN: 9786059293860
 15  12
Stokta
 • Açıklama
  Ulusal İnsan Hakları Mekanizmaları Mevzuatı Savaş Yayınları
  2. Baskı
  Temmuz 2016
  Doç.Dr. Bülent Algan
  Ar.Gör. Salim Işık
  1982 Anayasası (T.C. Anayasası) Güncel
  .
  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokoller
  .
  Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na Ilişkin Mevzuat Yeni
  .
  Yasama Organı İçerisinde Yer Alan İnsan Hakları Başvuru
  Yollarına İlişkin Mevzuat
  .
  Kamu Denetçiligi Kurumu’na (Ombudsmanlık) İlişkin Mevzuat
  Bilgi Edinme Hakkına İlişkin Mevzuat
  .
  Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Mevzuat Yeni
  .
  AİHM’ye Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle
  Çözümüne İlişkin Mevzuat
  .
  Anayasa Mahkemesine Yapılan Bireysel Başvurulara İlişin Mevzuat
  SUNUŞ
  İnsan hakları, insanların sırf insan oldukları için sahip oldukları;
  dolayısıyla varlığını devlete borçlu olmadıkları haklar olarak
  nitelenebilir ve genel olarak kabul edildiği gibi “pozitif hukuk
  tarafından tanınmış olsun olmasın, belli bir tarihsel asamada
  insanların sahip olmaları gerekli sayılan bütün hak ve özgürlükleri
  ifade eder”.1 Bu tanımın da ortaya koyduğu gibi, insan hakları
  pozitif hukukun açıkça önündedir ve bir hakkın insan hakkı
  sayılması için pozitif hukuk tarafından düzenlenmesi zorunluluğundan
  söz edilemez. Ancak varlığını devletin tanımasına borçlu
  olmayan insan hakları için bu tanımanın hiçbir önem taşımadığı
  da söylenemez. Pozitif hukuk düzeninde tanınan ve koruma
  mekanizmalarına konu edilen haklardan bireylerin yararlanma
  olanağının çok daha güçlü olacağı açıktır. Bu nedenle, insan
  haklarının temel hak ve özgürlükler olarak basta anayasalarda
  olmak üzere hukuki düzenlemelerle güvence altına alınması
  insan haklarının korunması açısından yasamsal önemdedir.
  İnsan haklarının tarihsel gelişim sürecinde önemli bir dönüm
  noktası, bu haklara ulusal hukuk düzleminde koruma sağlanması
  idi. 20. yüzyıl ortalarına kadar ulusal düzeyde korumanın benimsenen
  tek yöntem olmasına karsılık, II. Dünya Savaşı öncesi ve
  sırasında yasanan acı tecrübelerin de etkisiyle insan haklarının
  uluslararası alana taşınması fikrinin hayata geçirildiği ve Birleşmiş
  Milletler’in kurulması, ardından da İnsan Hakları Evrensel
  Bildirgesi’nin kabul ve ilan edilmesiyle uluslararası düzeyde
  koruma sağlanmasının kapılarının da ardına kadar açıldığı görülür.
  Günümüzde devletler bir yandan iç hukuk düzenlerinde
  insan haklarını tanırken, diğer yandan da taraf oldukları küresel
  ya da bölgesel ölçekte insan hakları sözleşmeleriyle de uluslararası
  yükümlülük altına girmektedirler. Böylece insan haklarının,
  hem ulusal, hem de uluslararası alanda korunması amaçlanmaktadır.
  İnsan haklarının uluslararası alanda korunmaya başlaması bu
  haklara daha etkili koruma sağlanması bakımından önemli bir
  sıçrama olmakla birlikte, ulusal düzeyde korumanın halen en
  etkili koruma düzeyi olduğunun da belirtilmesi gerekir. Gerçekten
  de uluslararası düzeyde koruma, ulusal koruma sistemlerinin
  bir alternatifi olmaktan çok tamamlayıcısı olarak ortaya çıkmıştır;
  ulusal düzeyde koruma aslî koruma düzeyi olmaya devam etmektedir.
  Bu nedenle, ulusal koruma sistemlerinin desteklenmesi
  ve güçlendirilmesi basta gelen önceliğimiz olmayı sürdürmektedir.
  İnsan haklarına ulusal düzeyde sağlanan korumanın desteklenmesinin
  birbirleriyle bağlantılı çeşitli yöntemleri söz konusudur.
  Uluslararası standartların altına düşmeyecek, mümkün
  olduğu ölçüde uluslararası insan hakları belgeleriyle belirlenen
  bu standartları asacak düzenlemelerin pozitif hukuka aktarılması
  birinci adım ya da yöntem olarak zikredilebilir. Ancak bu düzenlemelerin
  uygulamayla desteklenmesi daha büyük önem taşımaktadır.
  Yürütmenin işlem ve eylemlerinin insan haklarına
  ilişkin normlara uygun olmasının yanında yargısal güvencelerin
  de etkili biçimde insan haklarının korunmasına hizmet etmesinin
  sağlanması beklenir. Bu noktada; yasama, yürütme ve yargı
  erklerinin özgürlükler lehinde faaliyette bulunmalarını sağlamaya
  yönelik mekanizmaların da kurulması zorunluluğu ortaya
  çıkar.
  İnsan haklarına ilişkin ulusal mekanizmaların, her seyden önce
  bu hakların ihlal edildiğine iliskin iddiaları inceleyerek giderici
  önlemler alacak yetkilerle donatılmaları elbette bu hakların
  korunmasına büyük katkı sağlar. Bununla birlikte, ihlallerin henüz
  ortaya çıkmadan önce önlenmeleri en az mevcut ihlallerin
  doğurduğu zararları gidermek kadar büyük önem tasır. Tıptaki
  “önleyici tedavi”ye benzetilebilecek kimi önlemlerle, insan hak-
  ları ihlallerinin hiç ortaya çıkmamasının sağlanması gerekir.
  Üçüncü olarak da, hem ihlal iddialarının ilgili makamlar önüne
  taşınmasını sağlayacak, hem de ihlallerin gerçekleşmeden önce
  önlenmesine yardımcı olacak bir faaliyet olarak bireylerde insan
  hakları bilincinin yerleşmesinin sağlanmasının öneminin de
  yadsınmaması gerekir. Sonuç olarak insan haklarına ilişkin ulusal
  mekanizmaların, bütün olarak değerlendirildiklerinde bu üç
  faaliyetin tümünü gerçekleştirecek elverisli yetki ve olanaklarla
  donatılmaları gerekir.
  İnsan haklarına ilişkin ulusal mekanizmaların kendilerinden
  beklenen işlevleri yerine getirmeleri, kendilerine tanınan yetki ve
  sağlanan olanaklardan baska oluşturulma biçimleriyle de doğrudan
  ilişkilidir. İster yasama organı bünyesinde ya da ona bağlı,
  ister bir yargısal merci ya da “ulusal insan hakları kurumu”, her
  ne şekilde kurulmuş ve adlandırılmış olsun; bağımsızlık, çoğulculuk,
  görev güvencelerine sahip olma, malî özerklik ve yeterlilik
  gibi güvence ve olanaklarla donatılmamaları hâlinde etkili ve
  basarılı olmalarına olanak olmayan bu mekanizmaların ne şekilde
  oluşturuldukları yasamsal önemdedir. Siyasi iradeden bağımsız
  hareket edemeyen üyelerden olusan kurumların tüm yetkileri,
  adeta kâğıt üzerinde kalan yetkiler olmaya, bu kurumlar da bir
  anlamda “tabela kurumları” olarak kalmaya mahkûmdur. Bir
  başka anlatımla, temel hak ve özgürlükler <örneğin anayasada
  lafzîkriterlerle değerlendirildiklerinde> en geniş biçimde düzenlenmiş
  bile olsalar, yasama geçirilme noktasında etkili güvencelerle
  desteklenmedikleri sürece bireyler açısından gerçekte bir
  anlam ifade etmeyeceklerdir.
  Tekrar altını çizmek gerekirse, insan haklarının etkili biçimde
  korunması, hakların düzenlenme biçimleri kadar etkili güvence
  mekanizmalarıyla desteklenmesine de bağlıdır. Elinizdeki çalışma,
  Türkiye’de insan haklarının korunmasına ilişkin baslıca mekanizmalara
  ilişkin mevzuatın bir derlemesi niteliğindedir. Bu
  derlemeyle, Türk hukukunda insan haklarının korunması ve
  gelistirilmesine iliskin baslıca hangi mekanizmaların kurulu
  olduğu; bu mekanizmaların olusumları ve yetkileri ile bireylerin
  bunlara basvuru biçimleri gibi hususlar ortaya konulmak istenmiştir.
  Bu çalısmanın, Türk hukuk sisteminde yer alan bu mekanizmalara
  bütüncül bir bakısa yardımcı olacağı umularak bu
  mekanizmaların gelistirilmesi çalışmalarına küçük de olsa bir
  katkı sunması amaçlanmıştır.
 • Detaylar
 • Yorumlar (0)
  Bu kitabı değerlendiren ilk kişi olun. Yorumlarınızı ve değerlendirmenizi paylaşın, böylece diğer ziyaretçilerimize bu kitabın kendileri için doğru bir kitap olup olmadığını seçmelerine yardımcı olun.
  Bir değerlendirme yazın
  Yorumunuz
  Puanınız
  Ad
  E-posta

Tüm Sonuçları Göster