- 30 %

Savaş Yayınları 2018 Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri

ISBN: 9786052180006
 55  38,50
Stokta
 • Açıklama

  Savaş Yayınları 2018 Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Mart 18. Baskı

   

  İÇİNDEKİLER

  BİRİNCİ BÖLÜM
  GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

  1. . BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU VE KAPSAMI………………… 1

  I) TANIMI VE KONUSU…………………………………………………………………. 1

  II) KAPSAMI……………………………………………………………………………….. 2

   

  2. BORÇLAR HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI……………………………… 2

  I-) BORÇ VE BORÇ İLİŞKİLERİ………………………………………………………. 2

  II) BORÇ İLİŞKİSİNİN TARAFLARI VE EDİM…………………………………….. 3

  1-) Alacaklı……………………………………………………………………………… 4
  2-) Borçlu……………………………………………………………………………….. 4
  3-) Edim………………………………………………………………………………… 4
  A) Edim Kavramı ve Edimin Özellikleri………………………………………. 4

  B) Edimin Çeşitleri………………………………………………………………… 6

  a) Yerine Getiriliş Tarzına Göre Edim…………………………………….. 6
  b) Borçlunun Kişisel Özelliklerinin Önem Taşıyıp Taşımamasına Göre
  Edim……………………………………………………………………………………………………. 7
  c) Belirleniş Tarzına Göre Edim…………………………………………….. 7
  d) İfa Süresine Göre Edim………………………………………………….. 10
  e) Bölünebilir Edim – Bölünemez Edim…………………………………. 11

  III-) BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR……………………………………. 11

  1-) Alacak Hakkı ve Talep……………………………………………………………… 11
  2-) Fer’ i Haklar………………………………………………………………………….. 12
  3-) Tali Haklar……………………………………………………………………………. 12
  4-) Yenilik Doğuran Haklar…………………………………………………………… 12
  5-) İtiraz ve Def’ i ler……………………………………………………………………. 14

  IV-) BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER……………………… 19

  1-) Asli Edim……………………………………………………………………………… 19
  2-) Tali Edim …………………………………………………………………………….. 19
  3-) Yan edim yükümleri……………………………………………………………….. 19

  3. BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER…………………………….. 20

  1. NİSBÎLİK İLKESİ…………………………………………………………………… 20

  II) KUSUR SORUMLULUĞU İLKESİ……………………………………………….. 22

  III) İRADE SERBESTÎSİ İLKESİ…………………………………………………….. 22

  IV) SÖZLEŞMELERDE İVAZLIK (KARŞILIKLILIK) İLKESİ…………………. 23

   

  4. BORÇLAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI……………………………………….. 23

  I) KANUNLAR……………………………………………………………………………. 23

  II) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER……………………………………. 23

  III) TÜZÜKLER………………………………………………………………………….. 24

  IV) YÖNETMELİKLER………………………………………………………………… 24

  V) ÖRF VE ADET HUKUKU………………………………………………………….. 24

  VI) HÂKİMİN YARATTIĞI HUKUK………………………………………………… 24

  VII) MAHKEME İÇTİHATLARI VE DOKTRİN…………………………………… 24

   

  5. SORUMLULUK………………………………………………………………………….. 24

  I) KAVRAM……………………………………………………………………………….. 24

  II) KAPSAMI……………………………………………………………………………… 25

   

  6. EKSİK BORÇLAR……………………………………………………………………….. 25

  I) EKSİK BORÇ KAVRAMI ……………………………………………………………. 25

  II) EKSİK BORÇLARIN TÜRLERİ…………………………………………………… 26

  III) EKSİK BORÇLARIN NİTELİKLERİ……………………………………………. 27

  İKİNCİ BÖLÜM
  BORCUN KAYNAKLARI

  BİRİNCİ AYRIM
  HUKUKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN BORÇLAR

  1. HUKUKİ İŞLEMLER…………………………………………………………………… 29

  I) KAVRAM……………………………………………………………………………….. 29

  II) TÜRLERİ……………………………………………………………………………… 29

  1-) Taraf Sayısı Bakımından Hukuki İşlemler……………………………….. 29
  A-)  Tek Taraflı Hukuki İşlemler ……………………………………………… 29
  a-) Ulaşması gerekli tek taraflı hukuki işlemler………………………. 29
  b-) Ulaşması gerekli olmayan tek taraflı hukuki
  işlemler…………………………………………………………………….. 30
  B) Çok Taraflı Hukuki İşlemler………………………………………………… 30
  a-) Sözleşmeler……………………………………………………………….. 30
  b-) Kararlar…………………………………………………………………….. 32
  2-) Malvarlığına Yaptığı Etki Bakımından Hukuki İşlemler……………… 32
  A-) Borçlandırıcı İşlem ………………………………………………………….. 32
  B-) Tasarruf İşlemi……………………………………………………………….. 32
  C-) Borçlandırıcı işlem ile tasarruf işleminin ince noktalarına değinelim               33
  3-) Etkilerini Doğurdukları Zaman Bakımından
  Hukuki İşlemler………………………………………………………………… 34
  A-) Sağlararası Hukuki İşlemler………………………………………………. 34
  B-) Ölüme Bağlı Hukuki İşlemler…………………………………………….. 34

  2. SÖZLEŞMELER…………………………………………………………………………. 35

  I) SÖZLEŞMELERDE TARAFLARIN UYUŞMASI……………………………….. 35
  1-) İrade ………………………………………………………………………………. 35
  2-) İrade Beyanı (İradenin Açıklanması)……………………………………… 35
  3-) İrade ile Beyan Arasında Bir Takım Uyumsuzluk Halleri:
  Latife Beyanı (Şaka) ve Zihni Kayıt ……………………………………….. 36
  4-) İrade Beyanına Hukukun Sonuç Bağlaması…………………………….. 38

  II-) SÖZLEŞMELERİN KURULMASI………………………………………………. 38

  1-) GENEL OLARAK……………………………………………………………….. 38
  A-) Sözleşme bir hukuki işlemdir…………………………………………….. 38
  B-)……………………………… Sözleşmeden bahsedebilmek için iki tarafın
  varlığı şarttır…………………………………………………………………… 38
  C-) Sözleşmede karşılıklı irade açıklaması olması gerekir……………… 38
  D-) Sözleşmede irade açıklamaları birbirine uygun olmalıdır………… 39

  II) ÖNERİ (İCAP)……………………………………………………………………….. 39

  1-) Genel Olarak…………………………………………………………………….. 39
  2-) Bir İrade Beyanının Öneri Sayılabilmesi İçin
  Gerekli Unsurlar………………………………………………………………… 41

  • Öneri Olarak Kabul Edilen İrade Beyanı
   Sözleşmenin Esaslı Unsurlarını İçermelidir……………………………. 41

  B) Öneride Bulunan Önerisiyle Bağlı Kalmak
  Niyetinde Olmalıdır…………………………………………………………. 42
  C) Öneri Yöneltilmesi Gerekli Bir İrade Beyanıdır……………………….. 42
  3. Ismarlanmayan Bir Şeyin Gönderilmesi…………………………………… 44
  4. Öneriye Davet……………………………………………………………………. 44
  5. Önerinin Bağlayıcılığı………………………………………………………….. 45
  A) Kabul İçin Belli Bir Süre Tayin Edilen Öneride (Süreli Öneri)
  Bağlayıcılık Süresi……………………………………………………………. 45
  B) Kabul İçin Belli Bir Süre Tayin Edilmeksizin
  Yapılan Öneride (Süresiz Öneri) Bağlayıcılık
  Süresi……………………………………………………………………………. 46
  a) Öneri hazır olan bir kimseye yapılmışsa…………………………….. 46
  b) Öneri Hazır Olmayan Bir Kimseye Yapılmışsa……………………. 46
  5-) Önerinin Geri Alınması……………………………………………………….. 48
  6-) Ölüm ve Ehliyet Kaybı Halinde Öneri Hükmünü
  Yitirir mi?…………………………………………………………………………. 49
  A-) Öneride Bulunanın Ölmesi veya Ehliyetini Kaybetmesi …………. 49
  B-) Öneride Bulunulan Kişinin Ölmesi Veya Ehliyetini Kaybetmesi.. 49

  III) KABUL……………………………………………………………………………….. 50

  IV)…… SÖZLEŞMENİN KURULDUĞU VE SONUÇLARINI (HÜKÜMLERİNİ)
  DOĞURDUĞU AN…………………………………………………………………… 51

  1. Hazır Olanlar Yönünden……………………………………………………….. 51
  2. Hazır Olmayanlar Yönünden…………………………………………………. 51

  3. SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI…………………………………. 56

  I) BÜTÜN SÖZLEŞMELER İÇİN ARANAN ŞARTLAR………………………….. 56

  1-) Sözleşme Yapma Ehliyeti Olmalıdır……………………………………….. 56
  A) Tam Ehliyetliler……………………………………………………………….. 56
  B) Tam Ehliyetsizler……………………………………………………………… 56
  C) Sınırlı Ehliyetsizler……………………………………………………………. 57
  D) Sınırlı Ehliyetliler…………………………………………………………….. 58
  2-) Sözleşmenin Konusu Emredici Hukuk Kurallarına, Kamu Düzenine, Genel Ahlaka ve Şahsiyet Haklarına Aykırı Olmamalıdır……………………………………………………………………… 59
  3-) Sözleşmenin Konusu İmkânsız Olmamalıdır……………………………. 59
  4-) İrade Beyanları Muvazaalı Olmamalıdır…………………………………. 61
  A) Kavram…………………………………………………………………………… 61
  B) Çeşitleri………………………………………………………………………….. 61
  C) Muvazaanın Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması…………………… 62
  D) Muvazaanın Hüküm ve Sonuçları………………………………………… 63
  E) Muvazaalı İşlemlerde Üçüncü Kişilerin Korunduğu Haller………… 64
  F-) Muvazaanın İspatı…………………………………………………………… 65
  5-) …………. Sözleşmenin Taraflarının İradeleri Sakatlanmamış Olmalıdır               66
  A-) Genel Olarak………………………………………………………………….. 66
  B-) Yanılma (Hata)……………………………………………………………….. 66
  a) Kavram………………………………………………………………………. 66
  b) Esaslı Yanılma Halleri…………………………………………………… 67
  c) Esaslı Sayılan Temel Yanılması……………………………………….. 69
  d) Yanılmanın Hüküm ve Sonuçları……………………………………… 71
  e) İade sorumluluğu…………………………………………………………. 76
  C-) Aldatma (Hile) ……………………………………………………………….. 81
  a) Kavram………………………………………………………………………. 81
  b) Şartları………………………………………………………………………. 82
  c) Üçüncü Kişinin Hilesi……………………………………………………. 83
  d) Sonuçları……………………………………………………………………. 85
  D-) Korkutma……………………………………………………………………… 85
  a) Kavram………………………………………………………………………. 85
  b) Genel Olarak Korkutmanın Şartları………………………………….. 86
  c) Hukuksal Korkutma………………………………………………………. 87
  d) Sonuçları……………………………………………………………………. 88

  II-)………………. BAZI SÖZLEŞMELERDE ARANAN GEÇERLİLİK ŞARTLARI               91

  1-) Aşırı Yararlanma(Gabin) Bulunmamalıdır……………………………….. 91
  A-) Şartları………………………………………………………………………….. 92
  B-) Aşırı Yararlanmanın (Gabinin) Hüküm ve Sonuçları……………….. 94
  2-) Sözleşme Şekle Aykırı Olmamalıdır……………………………………….. 96
  A) Genel olarak……………………………………………………………………. 96
  B) Kanuni Şekil ve Türleri………………………………………………………. 97
  a) Sözlü Şekil…………………………………………………………………… 98
  b) Adi Yazılı Şekil…………………………………………………………….. 98
  c) Resmi Yazılı Şekil………………………………………………………….. 99
  d) Şekle tabi sözleşmelerde değişiklik yapılması…………………….. 99
  C) Genel İşlem Koşulları………………………………………………………… 99
  a) Genel Olarak……………………………………………………………….. 99
  b) Kavram ve Şartları………………………………………………………. 100

  III-) SÖZLEŞMELERİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ…………………………………….. 107

  • Kavram………………………………………………………………………….. 107

  B-) Çeşitleri…………………………………………………………………………. 107
  a) Yokluk…………………………………………………………………………… 107
  b) Hükümsüzlük(Geçersizlik)……………………………………………….. 108

  4. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELERİN
  YORUMU VE UYARLANMASI…………………………………………………….. 110

  I) SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ………………………………………………………… 110

  II) SÖZLEŞMELERİN YORUMU…………………………………………………… 110

  III) SÖZLEŞMELERİN UYARLANMASI………………………………………….. 111

  1-) Genel Olarak……………………………………………………………………. 111
  2-) Şartları…………………………………………………………………………… 112

  5. SÖZLEŞME YAPMA VAADİ (ÖN AKİT)………………………………………….. 112

  I) KAVRAM VE ŞEKLİ………………………………………………………………… 112
  II) HÜKÜM VE SONUÇLARI………………………………………………………… 113

  6. SÖZLEŞME ÖNCESİ SORUMLULUK
  (CULPA İN CONTRAHENDO)……………………………………………………… 113

  7. SEBEBİ GÖSTERİLMEDEN BORÇ TANINMASI………………………………. 114

  8. TEMSİL………………………………………………………………………………….. 114
  I) . TEMSİL KAVRAMI VE BENZER KURUMLARDAN FARKI……………… 114
  1-) Organ-Temsil…………………………………………………………………… 115
  2-) Haberci-Temsilci……………………………………………………………… 115
  3-) Vekil-Temsilci………………………………………………………………….. 115
  II) TEMSİLİN ÇEŞİTLERİ……………………………………………………………. 116
  1-) Kanuni Temsil- İradi Temsil……………………………………………….. 116
  2-) Dolaylı Temsil- Doğrudan Temsil…………………………………………. 117
  III) DOĞRUDAN DOĞRUYA TEMSİLİN ŞARTLARI…………………………… 117
  1-) Temsil Olunan Adına Hareket Edilmelidir……………………………… 117
  2-) Temsilci Olduğunu Bildirme ve İstisnaları…………………………….. 118
  3-) Temsil Yetkisinin Bulunması………………………………………………. 118
  IV-) TEMSİL YETKİSİ…………………………………………………………………. 119
  1-) Genel Olarak …………………………………………………………………… 119
  2-) Temsil Yoluyla Yapılan İşlemlerin Özellikleri…………………………. 119
  3-) Temsil Yetkisinin Kapsamı…………………………………………………. 121
  A-) Genel Yetki…………………………………………………………………….. 122
  B-) Özel Yetki………………………………………………………………………. 122
  V) TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ………………………………………… 123
  VI) SONA ERMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI……………………………….. 125
  VI) YETKİSİZ TEMSİL………………………………………………………………… 126

  9. BORÇLARIN İFASI……………………………………………………………………. 131

  I-) GENEL OLARAK…………………………………………………………………… 131

  II-) İFA VE FİİL EHLİYETİ………………………………………………………….. 131

  1-) BORÇLU YÖNÜNDEN……………………………………………………….. 131

  2-) ALACAKLI YÖNÜNDEN ……………………………………………………. 131

  3-) BORCUN İFASINDA TASARRUF YETKİSİ……………………………… 132

  III-) İFADA BORÇLUNUN ROLÜ………………………………………………….. 132

  1-)GENEL OLARAK……………………………………………………………….. 132

  2-) BORÇLU TARAFINDAN İFA……………………………………………….. 132
  3-) ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN İFA………………………………………… 133

  4-) ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İFASININ SONUÇLARI ÖZELLİKLE HALEFİYET 134

  A-) Kavram ……………………………………………………………………….. 134
  B-) Halefiyet Halleri……………………………………………………………. 135
  C-) Halefiyetin Hüküm ve Sonuçları ……………………………………….. 137
  IV-) İFADA ALACAKLININ ROLÜ…………………………………………………. 137
  1-) KURAL…………………………………………………………………………… 137
  2-) İFAYA ALACAKLININ KATILMASI………………………………………. 137
  3-) İFADA ALACAKLININ YERİNİ TUTAN KİŞİLER……………………… 137
  A-) Alacaklının Yetkili Kıldığı Kişiye Yapılan İfa ……………………….. 137
  B-) Alacaklının Rızası Aranmaksızın İfanın Alacaklıdan Başkasına
  Yapılabilmesi İmkânı………………………………………………………. 138
  C-) İfanın Alacaklıdan Başkasına Yapılma Zorunluluğu………………. 138
  a-) Alacaklının İsteğine Göre…………………………………………….. 138
  b-) Kanun Gereği İfanın Başkasına Yapılması Zorunluluğu……… 139

  V-) İFANIN KONUSU…………………………………………………………………. 139

  1-) GENEL OLARAK………………………………………………………………. 139

  A-) İFA YERİNE EDİM (İfa Yerini Tutan Edim)…………………………. 140
  B-) İFA AMACIYLA EDİM (İfa Uğruna Edim)……………………………. 140
  VI-) KISMİ İFA………………………………………………………………………….. 141
  1-) KURAL…………………………………………………………………………… 141
  2-) BORCUN KISMEN İFASININ MÜMKÜN OLDUĞU HALLER……… 142
  VII-) ÇEŞİTLİ EDİMLERİN İFASININ ÖZELLİKLERİ……………………….. 143
  1-) PARÇA BORÇLARINDA İFA………………………………………………… 143
  2-) ÇEŞİT (CİNS) BORÇLARINDA İFA……………………………………….. 143
  3-) SEÇİMLİK BORÇLARDA İFA………………………………………………. 144
  4-) ………….. ALACAKLI VEYA BORÇLUNUN BİRDEN ÇOK VE BORCUN
  BÖLÜNEMEYEN BİR BORÇ OLMASI HALİNDE İFA……………….. 145
  5-) PARA BORÇLARINDA İFA…………………………………………………. 146
  A-) Kural: Ülke Parasıyla Ödeme……………………………………………. 146
  B-) Yabancı Para ile Ödeme…………………………………………………… 146
  a. Aynen Ödeme Kaydı Varsa……………………………………………. 146
  b. Aynen Ödeme Kaydı Yoksa……………………………………………. 147
  C-) Para Değerindeki Değişmelere Karşı Önlemler…………………….. 149
  D-) Para Borçlarında Faiz……………………………………………………… 149
  a) Kavram, Hukuki Niteliği ve Çeşitleri……………………………….. 149
  b) Faiz Oranları……………………………………………………………… 150
  E-) Para Borçlarında Mahsup…………………………………………….. 151
  VIII-) İFANIN İSPATI…………………………………………………………………. 152
  1-) Genel Olarak……………………………………………………………………. 152
  2-) İfanın İspatına Yarayan Araçlar…………………………………………… 152
  A-) Makbuz……………………………………………………………………….. 152
  B-) Senet…………………………………………………………………………… 153
  IX-) İFA YERİ…………………………………………………………………………… 155
  1-) İFA YERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?………………………………………….. 155
  2-) İFA YERİNİN TARAFLARIN ANLAŞMASIYLA BELİRLENMESİ…. 155
  3-) İFA YERİNİN BORÇLAR KANUNUNA GÖRE BELİRLENMESİ…… 156
  A-) Para Borçlarında İfa Yeri………………………………………………….. 156
  B-) Parça Borçlarında İfa Yeri………………………………………………… 156
  C-) Diğer Borçlarda İfa Yeri……………………………………………………. 157
  X-) İFA ZAMANI……………………………………………………………………….. 158
  1-) KAVRAM………………………………………………………………………… 158
  2-) ÖNEMİ………………………………………………………………………….. 158
  3-) İFA ZAMANININ BELİRLENMESİ………………………………………. 158

  • Süreye Bağlanmamış Borçlarda (Muaccel Borçlarda)……………… 158

  B-) Süreye Bağlanmış Borçlarda (Müeccel Borçlarda)…………………. 159
  2-) ERKEN İFA (ZAMANINDAN ÖNCE İFA)……………………………….. 160
  A. Kural ve İstisna………………………………………………………………. 160
  B. Erken İfanın İndirime Yol Açmaması (BK. m. 96)……………………. 161
  XI-) KARŞILIKLI BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE İFA………………. 162

 • Detaylar
  Ebat

  16×24

  Sayfa Sayısı

  570

 • Yorumlar (0)
  Bu kitabı değerlendiren ilk kişi olun. Yorumlarınızı ve değerlendirmenizi paylaşın, böylece diğer ziyaretçilerimize bu kitabın kendileri için doğru bir kitap olup olmadığını seçmelerine yardımcı olun.
  Bir değerlendirme yazın
  Yorumunuz
  Puanınız
  Ad
  E-posta