- 5 %

Mali Hukuk Savaş Yayınları

ISBN: 9786059293471
 9,90  9,41
Stokta
 • Açıklama
  Mali Hukuk Savaş Yayınları
  Önsöz
  Mali hukuk, vergi hukukunu da içinde barındıran, kamunun
  mali faaliyetlerinin hukuki temellerini inceleyen bilim dalıdır.
  Bu bilim dalının içine öncelikle “kamu gelirleri, kamu borçları”,
  “vergi hukuku” ve “Türk vergi sistemi” konuları girer. Bu
  üç konu kitabın ilk üç bölümünde incelenmektedir.
  “Kamu giderleri” ve “ihale hukuku” konuları dördüncü bölümde
  incelenmektedir.
  Son bölüm “bütçe hukuku” konusuna ayrılmıştır.
  Mali Hukuk dersi özellikle adalet meslek yüksek okullarında
  ve meslek yüksek okullarının adalet bölümlerinde okutulmaktadır.
  Ülkemizde 50 civarındaki üniversitede bulunan bu bölümler
  yargı kuruluşlarına nitelikli personel (icra müdürü, icra müdür
  yardımcısı gibi) yetiştirme görevini üstlenmişlerdir.
  Kitabın adalet meslek yüksek okulu öğrencilerine ve diğer
  okuyucularına yararlı olmasını diliyoruz.
  İÇİNDEKİLER
  Önsöz ………………………………………………………………………………… vii
  İçindekiler …………………………………………………………………………… ix
  Kısaltmalar ……………………………………………………………………….. xix
  Giriş, Ön Bilgiler
  1. Mali Hukuk Dersinin Konusu ve Kapsamı …………………………….. 1
  2. Kamu Maliyesinin Büyüklüğü ……………………………………………… 3
  Birinci Bölüm
  KAMU GELİRLERİ VE DEVLET BORÇLARI
  I. KAMU GELİRLERİ ………………………………………………………………. 5
  1. Vergiler, Harçlar …………………………………………………………………… 6
  2. Resimler ……………………………………………………………………………… 6
  3. Şerefiyeler (Katılma Payları) …………………………………………………… 6
  4. Para ve Vergi Cezaları …………………………………………………………… 7
  5. Fonlar …………………………………………………………………………………. 7
  6. Para Basma Yolu ile Sağlanan Gelirler (Senyoraj Geliri) ……………… 7
  7. Mülk Gelirleri ……………………………………………………………………….. 8
  8. Teşebbüs Gelirleri ………………………………………………………………… 8
  9. Borçlanmalar ……………………………………………………………………….. 9
  10. Yardım ve Bağışlar ……………………………………………………………… 9
  II. DEVLET BORÇLARI ………………………………………………………….. 10
  1. Devlet Borçlarının Sınıflandırılması ………………………………………… 10
  A. İç ve Dış Borçlar Ayrımı ………………………………………………….. 10
  B. Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Borçlar Ayrımı ……………………………. 11
  2. Borç Senetlerinin Vadesinden Önce Nakde Çevrilmesi ve
  Teminat Olarak Kullanılması …………………………………………………. 12
  3. Türkiye’de Kamu Borçlanması İle İlgili Bazı Kavramlar ……………… 12
  A. Borç İdarecisi: Hazine Müsteşarlığı …………………………………… 12
  B. Kamu Açıkları İle İlgili Bazı Tanımlar ………………………………….. 13
  4. Aşırı Borçlanmanın Sakıncaları …………………………………………….. 14
  Birinci Bölümle İlgili Klasik ve Test Soruları ………………………….. 15
  İkinci Bölüm
  VERGİ HUKUKU
  I. VERGİ KAVRAMI ……………………………………………………………… 17
  1. Vergi Alacaklısı ………………………………………………………………….. 17
  2. Vergi Mükellefi (Yükümlü), Vergi Sorumlusu …………………………… 18
  3. Vergiyi Doğuran Olay ………………………………………………………….. 19
  4. Verginin Matrahı ………………………………………………………………… 20
  5. Matrah Tespit Usulleri …………………………………………………………. 20
  II. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ, VERGİ DENETİMİ, SÜRELER ………… 22
  1. Mükelleflerin Ödevleri …………………………………………………………. 22
  2. Vergi Denetimi: Yoklama, Vergi İncelemesi, Arama, Bilgi
  Toplama ……………………………………………………………………………. 22
  3. Vergi Hukukunda Süreler ……………………………………………………… 23
  III. VERGİ KABAHAT, SUÇ VE CEZALARI ……………………………….. 24
  1. Vergi Kabahatleri ………………………………………………………………… 24
  2. Vergi Suçları………………………………………………………………………. 25
  3. Cezalarla İlgili Ortak Kurallar …………………………………………………. 25
  IV. VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI …………………………………… 27
  V. VERGİ BORCUNU VE CEZALARINI SONA ERDİREN VEYA
  HAFİFLETEN NEDENLER …………………………………………………. 28
  1. Zamanaşımı ………………………………………………………………………. 28
  A. Tahakkuk Zamanaşımı …………………………………………………….. 28
  B. Tahsil Zamanaşımı …………………………………………………………. 28
  2. Uzlaşma ……………………………………………………………………………. 29
  A. Kavram …………………………………………………………………………. 29
  B. Uzlaşmaya Gidilebilecek Hâller …………………………………………. 30
  C. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma …………………………………………………. 30
  3. Hataların Düzeltilmesi …………………………………………………………. 31
  4. Terkin, Tecil ………………………………………………………………………. 32
  A. Terkin …………………………………………………………………………… 32
  B. Vergi Alacağının Tecili …………………………………………………….. 32
  VI. VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI …………………. 33
  1. Doğrudan Anayasa Mahkemesinde veya
  Danıştayda Açılan Vergi Davaları ………………………………………….. 33
  2. Vergi Mahkemesinde Açılıp Bölge İdare Mahkemesi veya
  Danıştayda Devam Eden Vergi Davaları …………………………………. 33
  3. Uyuşmazlıkların İdari Aşamadan Yargı Organına Taşınması ………. 34
  4. Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Görevli Mahkemeler ve
  Kanun Yolları ……………………………………………………………………… 34
  A. Vergi Mahkemeleri …………………………………………………………. 34
  B. Tarh İşlemine Karşı Açılan Davanın Tahsilata Etkisi,
  Davanın Görülme Usulü …………………………………………………… 35
  C. Vergi Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz veya Temyize Başvurma …. 36
  D. Bölge İdare Mahkemesi …………………………………………………… 36
  E. Danıştay ……………………………………………………………………….. 37
  İkinci Bölümle İlgili Klasik ve Test Soruları ……………………………. 38
  Üçüncü Bölüm
  TÜRK VERGİ SİSTEMİ
  I. GELİR VERGİSİ …………………………………………………………………. 43
  1. Ön Bilgiler …………………………………………………………………………. 43
  2. Ticari Kazançlar ………………………………………………………………….. 44
  3. Zirai Kazançlar ……………………………………………………………………. 45
  4. Ücretler …………………………………………………………………………….. 46
  5. Serbest Meslek Kazançları …………………………………………………… 47
  6. Gayrimenkul Sermaye İratları ……………………………………………….. 48
  7. Menkul Sermaye İratları ………………………………………………………. 49
  8. Diğer Kazanç ve İratlar ………………………………………………………… 49
  9. Gelir Vergisinin Tarhı …………………………………………………………… 50
  II. KURUMLAR VERGİSİ ……………………………………………………….. 53
  1. Ön Bilgiler …………………………………………………………………………. 53
  2. Kurumlar Vergisinin Mükellefleri ……………………………………………. 53
  3. Kurumlar Vergisinde Matrah Tespiti ………………………………………. 54
  4. Kurum Kazançlarının Beyanı, Verginin Oranı, Ödenmesi ……………. 54
  III. KATMA DEĞER VERGİSİ …………………………………………………. 56
  1. Ön Bilgi (Harcama Vergileri Kavramı) …………………………………….. 56
  2. Katma Değer Vergisinin Hesaplanma Tekniği ve Katma Değer
  Kavramı ……………………………………………………………………………. 56
  3. KDV’nin Konusu, Vergiyi Doğuran Olay, Matrah ………………………. 57
  4. Verginin Mükellefi, Vergi Sorumlusu ……………………………………… 57
  5. Verginin Oranı ……………………………………………………………………. 58
  6. Vergilendirme Dönemi, Beyan, Ödeme …………………………………… 58
  7. Ödenecek KDV’nin Hesabı, Vergi İndirimi ……………………………….. 59
  8. İstisnalar …………………………………………………………………………… 59
  IV. GÜMRÜK VERGİSİ ………………………………………………………….. 60
  1. Verginin Konusu, Vergiyi Doğuran Olay ………………………………….. 60
  2. Mükellef, Matrah ……………………………………………………………….. 60
  3. Verginin Tarhı ve Ödenmesi …………………………………………………. 61
  V. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ …………………………………………………… 62
  1. Konu, Vergiyi Doğuran Olay ………………………………………………….. 62
  2. Vergilendirme Dönemi, Beyan ………………………………………………. 62
  3. Verginin Alınma Şekli, Matrah, Oran ……………………………………… 63
  4. İstisnalar …………………………………………………………………………… 63
  VI. BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ ………………….. 64
  1. Verginin Konusu …………………………………………………………………. 64
  2. Mükellef, Oran……………………………………………………………………. 65
  VII. DİĞER HARCAMA VERGİLERİ …………………………………………. 66
  1. Özel İletişim Vergisi …………………………………………………………….. 66
  2. Şans Oyunları Vergisi ………………………………………………………….. 66
  VIII. HARÇLAR, DEĞERLİ KÂĞITLAR VERGİSİ ………………………… 68
  1. Harca Tabi Olan İşlemler ……………………………………………………… 68
  2. Değerli Kâğıtlar Vergisi ………………………………………………………… 69
  IX. DAMGA VERGİSİ ……………………………………………………………. 70
  X. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ………………………………………….. 72
  1. Ön Bilgi …………………………………………………………………………….. 72
  2. Vergi Tarifeleri ……………………………………………………………………. 73
  3. Vergileme Ölçüleri, Vergi Miktarları ……………………………………….. 73
  4. Verginin Tahakkuku, Ödenmesi …………………………………………….. 73
  5. Güvence Önlemleri, İstisnalar ……………………………………………….. 74
  XI. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ………………………………………… 75
  1. Verginin Konusu, Yükümlüsü ………………………………………………… 75
  2. Verginin Stopaj Yoluyla Alınması …………………………………………… 75
  3. Verginin Beyanname Üzerinden Tahakkuk Ettirilmesi: Beyan
  Süreleri …………………………………………………………………………….. 76
  4. Verginin Oranı ……………………………………………………………………. 76
  5. Verginin Ödenmesi, Güvence Önlemleri …………………………………. 77
  XII. EMLAK VERGİSİ ……………………………………………………………. 78
  1. Bina Vergisi ……………………………………………………………………….. 78
  2. Arazi Vergisi ………………………………………………………………………. 79
  3. Emlak Vergisi Bildirimi ………………………………………………………… 80
  4. Ödeme ve Sorumluluk …………………………………………………………. 81
  Üçüncü Bölümle İlgili Klasik ve Test Soruları ………………………… 82
  Dördüncü Bölüm
  KAMU GİDERLERİ VE İHALE HUKUKU
  I. KAMU GİDERLERİ ……………………………………………………………. 85
  1. Tanım ……………………………………………………………………………….. 85
  2. Dar Anlamda – Geniş Anlamda Kamu Giderleri ………………………… 86
  3. Efektif (Reel, Gerçek) Giderler – Transfer Giderleri Sınıflaması ……. 86
  4. Cari Giderler – Yatırım Giderleri ……………………………………………… 87
  5. Organik Sınıflama – Fonksiyonel Sınıflama ……………………………… 87
  6. Ülkemiz Bütçesinde Kamu Giderlerinin Sınıflandırılması ……………. 89
  7. Kamu Personeli ve Bunlara Ait Giderler ………………………………….. 91
  8. Kamu Hizmetlerinde Çalışan Personele Yapılan Ödemeler …………. 92
  A. Aylık …………………………………………………………………………….. 92
  B. Yolluklar ………………………………………………………………………… 93
  C. Sosyal Yardımlar…………………………………………………………….. 94
  D. Ek Ödemeler ………………………………………………………………….. 95
  E. Emekli Aylık ve İkramiyeleri ……………………………………………… 96
  II. İHALE UYGULAMALARI …………………………………………………… 97
  1. Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirlerine İlişkin İhale Mevzuatı …….. 97
  2. Kamu İhale Kanunu’na Tabi Kamu Kuruluşları ………………………….. 98
  3. İhalenin Amacı ve İlkeleri …………………………………………………….. 98
  4. İhaleye Çıkış Öncesi İhale Şartnamesinin Hazırlanması …………….. 99
  5. İhale İlanlarının Yapılması …………………………………………………….. 99
  6. İhaleye Katılacaklardan Teminat Alınması …………………………….. 100
  7. En Uygun Teklif ………………………………………………………………… 100
  8. Açık İhale Usulü ……………………………………………………………….. 101
  9. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ……………………………………… 101
  10. Pazarlık Usulü ………………………………………………………………… 102
  11. Kamu İhale Kurumu ve Elektronik Kamu Alımları Platformu ……. 104
  lII. İHALE DIŞI ALIMLAR ……………………………………………………. 105
  1. Bazı İhtiyaçların Devlet Malzeme Ofisinden Temin Edilmesi …….. 105
  2. Doğrudan Temin ……………………………………………………………….. 106
  3. Tasarım Yarışmaları ………………………………………………………….. 107
  Dördüncü Bölümle İlgili Klasik ve Test Soruları ……………………. 108
  Beşinci Bölüm
  BÜTÇE HUKUKU
  1. Bütçenin Tanımı ve İşlevi ……………………………………………….. 111
  2. Bütçelemede İlkeler ………………………………………………………. 113
  A. Genellik İlkesi ………………………………………………………………….. 113
  B. Tahsis (Ödenek Ayrılması) İlkesi …………………………………………. 114
  C. Yıllık Olma İlkesi ……………………………………………………………….. 114
  D. Açıklık (Alenilik) İlkesi ……………………………………………………….. 115
  E. Denklik İlkesi ……………………………………………………………………. 116
  F. Planlama İlkesi …………………………………………………………………. 116
  G. Sorumluluk İlkesi ……………………………………………………………… 116
  H. Giderlerin Gelirlerden Önce Belirlenmesi İlkesi ………………………. 117
  I. Birlik (Teklik) İlkesi …………………………………………………………….. 117
  3. Bütçenin Birliği İlkesine İstisnalar …………………………………… 118
  A. Özel Bütçeli İdareler ………………………………………………………….. 118
  B. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Bütçesi ………………………… 119
  C. Sosyal Güvenlik Kurumları ve Yerel İdareler Bütçesi ………………. 119
  D. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve
  Döner Sermaye İşletmeleri Bütçeleri ……………………………………. 120
  4. Merkezi Yönetim Bütçesi’nin Hazırlanması ve Yasalaşması …… 120
  5. Bütçenin Uygulanması …………………………………………………… 121
  6. Hazine İşlemleri (Yer ve Zaman Bakımından Hazine
  İşlemleri) ……………………………………………………………………… 124
  7. Bütçe Hesaplarının Kapatılması Usulleri ………………………….. 125
  A. Egzersiz (Hesap Devresi) Usulü ………………………………………….. 125
  B. Jestiyon Usulü …………………………………………………………………. 126
  8. Bütçenin Denetimi …………………………………………………………. 127
  A. İdari Denetim: İç Denetim ………………………………………………….. 127
  B. Yargı (Sayıştay) Denetimi: Dış Denetim ……………………………….. 128
  a. Sayıştay Denetiminin Yasal Dayanakları …………………………… 128
  b. Sayıştayın Hukukilik (Düzenlilik) Denetimi …………………………. 129
  c. Sayıştayın Hazırlamakla Görevli Kılındığı Denetim Raporları …. 130
  C. Yasama Denetimi (Siyasal Denetim) ……………………………………. 131
  Beşinci Bölümle İlgili Klasik ve Test Soruları ……………………….. 134
  EK: Test Soruları Yanıt Anahtarı …………………………………………. 139
  Kaynakça …………………………………………………………………………. 141
  Kavram Dizini …………………………………………………………………… 143
  Yazarların Diğer Kitapları …………………………………………………… 149
 • Detaylar
 • Yorumlar (0)
  Bu kitabı değerlendiren ilk kişi olun. Yorumlarınızı ve değerlendirmenizi paylaşın, böylece diğer ziyaretçilerimize bu kitabın kendileri için doğru bir kitap olup olmadığını seçmelerine yardımcı olun.
  Bir değerlendirme yazın
  Yorumunuz
  Puanınız
  Ad
  E-posta

Tüm Sonuçları Göster