Yeni

Savaş Yayınları Teminat Mektupları

Savaş Yayınevi
(0 Yorum)
150,00 TL
142,50 TL
%5
ISBN 9786257127356
YAZAR Vahit Doğan
SAYFA SAYISI 648
EBAT 16x24
Ürün Özellikleri
Teminat Mektupları

Prof. Dr. Vahit Doğan​

İçindekiler

Birinci Bölüm
Teminat Mektuplarının Hukukî Niteliği Ve Fonksiyonları
Teminat Mektuplarının Hukukî Niteliği
Talep Garantilerine İlişkin Bir ÖrnekKuralların Hukukî Niteliği
Kavram Ve Unsurlar
Garanti Sözleşmesinin Fonksiyonları
Teminat Mektuplarının Benzer Hukukî Müesseselerden Farkı

İkinci Bölüm
Teminat Mektubu İlişkisinin Tarafları
Teminat Mektuplarında Taraflar
Tarafların Ehliyeti

Üçüncü Bölüm
Teminat Mektuplarının Çeşitleri
Banka Teminat Mektuplarının Çeşitleri

Dördüncü Bölüm
Teminat Mektubu İlişkisinin Kuruluşu
Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Kuruluşu
Sözleşmenin Şekli
Teminat Mektuplarının İçeriği

Beşinci Bölüm
Teminat Mektuplarına Uygulanacak Hukukun Tespiti
Problemin Tespiti
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerinde Yetkili Hukukun Tespiti
Teminat Mektubu İlişkisinde Yetkili Hukukun Tespiti

Altıncı Bölüm
Bağlama Kuralının Uygulama Alanı
Milletlerarası Unsur Taşıyan Teminat Mektubu İlişkisinin Kuruluşu
Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi
Vasıflandırma
Atıf
Ön Mesele
Doğrudan Uygulanan Normlar Olarak Döviz Kontrol Kurallarının Uygulanması

Yedinci Bölüm
Teminat Mektuplarında Tarafların Yükümlülükleri
Doğrudan Teminat Mektuplarında Tarafların Yükümlülükleri
Dolaylı Teminat
Mektuplarında Tarafların Yükümlülükleri

Sekizinci Bölüm
Kontrgaranti
Kontrgaranti Kavramı
Türk Bankacılık Uygulamasında Kontrgaranti

Dokuzuncu Bölüm
Teminat Mektubunda Devir İlişkisi
Teminat Mektuplarının Devri
Teminat Mektuplarından Doğan Alacağın Hacizi

Onuncu Bölüm
Teminat Mektuplarının Ödenmesine Engel Olma Yolları
Tazmin Talebinden Önce Dava Açılması
Milletlerarası Unsur Taşıyan Teminat Mektuplarının Ödenmesine Engel Olma Yolları
Mücbir Sebeplerin Teminat Mektuplarına Etkisi

Onbirinci Bölüm
İhtiyati Tedbir Talepleri
İhtiyati Tedbir Kavramı Ve Şartları
Ülke İçi Teminat Mektuplarında İhtiyati Tedbir Talepleri
Milletlerarası Unsur Taşıyan Teminat Mektuplarında İhtiyati Tedbir Talepleri
İhtiyati Tedbir Kararının Hüküm Ve Sonuçları

Onikinci Bölüm
Teminat Mektuplarının Ödenmesi
Borcun Muaccel Olması
İbraz Mükellefiyeti
Bankanın İbraz Edilen Belgeleri İnceleme Yükümü
Teminat Mektuplarından Doğan Borcun ödenmesi
Milletlerarası Unsur Taşıyan Banka Teminat Mektuplarının Ödenmesi

Onüçüncü Bölüm
Tarafların Ödeme Güçlüğünün Teminat Mektuplarına Etkisi
İcra Takibinin Teminat Mektuplarına Etkisi
İflasın Teminat Mektubu Sözleşmesine Etkisi

Ondördüncü Bölüm
Teminat Mektuplarında Rücu İlişkisi
Teminat Mektubunun Ödenmesi Hâlinde Rücu İlişkisi
Milletlerarası Unsur Taşıyan Teminat Mektubunun Ödenmesi Hâlinde Rücu İlişkisi

Onbeşinci Bölüm
Teminat Mektubu İlişkisinin Sona Ermesi
Teminat Mektubu Sözleşmesinin Sona Ermesi
Milletlerarası Unsur Taşıyan Teminat Mektubu Sözleşmesinin Sona Ermesi
Zamanaşımı
Ekler
Teminat Mektubu Örnekleri
Kaynakça
Kavram Dizini

Altıncı Basıya Önsöz
Ticarî hayatta, taraflar arasındaki güvensizlik duygusunu gidermek için, aynî ya da şahsî teminat kullanılmaktadır. Normal şartlarda, aynî teminatın şahsî teminata tercih edildiği genel kabul görmektedir. Ancak, kredibilitesi yüksek kişi ya da kurum tarafından verilecek şahsî teminat, aynî teminata tercih edilmektedir. Şahsî teminat niteliğine sahip olan banka teminat mektupları, bankaların kredibilitesinin yüksek olması sebebi ile uygulamada en fazla tercih edilen teminat türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle, teminat mektuplarının temel ilişkiden bağımsız olması, güvence verilen taraf bakımından büyük bir kolaylık yaratmakta ve hem ülke içi ticarî ilişkilerde hem de milletlerarası ticarî ilişkilerde tercih sebebi olmaktadır.

Teminat mektupları, hem ülke içi ticarî ilişkilerde hem de milletlerarası ticarî ilişkilerde yoğun bir kullanım alanına sahiptir. Bu çalışmada, teminat mektupları alanında yaşanan problemler, yargı kararlarında yararlanılarak ele alınmıştır.

Teminat mektupları, millî hukuklarda pozitif düzenlemeye konu olmamıştır. Milletlerarası ticarî ilişkiler bağlamında MTO tarafından birörnek kurallar şeklinde düzenlenmiştir. MTO’nun sonuncu yayını olan 758 Sayılı “Talep Garantilerine İlişkin Birörnek Kurallar”(TGBK), 1 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu basıda da, önceki basılarda olduğu gibi, çok sayıda güncel yargı kararını ele alıp incelemeye çalıştık. Bu vesile ile yayımlanmamış kararların temininde yardımlarını esirgemeyen değerli dostlarıma bir kez daha teşekkürü borç bilirim.

Bu baskının hazırlanması aşamasında tashihlerin yapılmasında büyük emeği geçen kürsü arkadaşım Araş. Gör. Dilara BAYTAROĞLU’na yapmış olduğukları titiz çalışma sebebi ile teşekkür ediyorum.

Her zaman olduğu gibi Ddizgi ve baskıda gerekli fedakârlığı gösteren SAVAŞ YAYINEVİ çalışanlarına teşekkür ederim.

Çalışmanın, faydalı olması yazarını mutlu edecektir.

Prof. Dr. Vahit DOĞAN
[email protected]
30 Ağustos 2020 Florya İstanbul
Ödeme Seçenekleri
Yorumlar
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.